Ředitelství.

Ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M. 
telefon: +420 477 755 111
e-mail: reditel@khsusti.cz

Ředitel plní zejména tyto úkoly:

  • činí jménem této složky veškeré právní úkony statutárního orgánu – určitými právními úkony může pověřit další zaměstnance KHS,
  • v rámci organizace vydává vnitřní směrnice a interní normativní akty,
  • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitkách dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,
  • rozhoduje o závěru stížností na zaměstnance podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,
  • je oprávněn prodloužit lhůtu k odstranění závad uzavřené provozovny dle § 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
  • usměrňuje zásadní směry výkonu státního zdravotního dozoru,
  • usměrňuje plán kontrolní činnosti, zpravidla na období jednoho roku,
  • jmenuje interní komise potřebné pro provoz KHS a odborné komise v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,
  • podílí se na spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a krizového řízení příslušného kraje,
  • pověřuje zaměstnance KHS k plnění úkolů dle § 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.