Odbor protiepidemický.

Předmět činnosti protiepidemického odboru

Epidemiologie je lékařský obor, které se zabývá studiem výskytu nemocí a poruch zdraví v lidské populaci a faktory, které tento výskyt podmiňují nebo ovlivňují.

 Epidemiologie infekčních onemocnění

V oblasti epidemiologie infekčních onemocnění plní protiepidemický odbor úkoly zaměřené na monitoring výskytu infekčních onemocnění a jevů, které by k jejich vzniku mohly vést, a snahu zamezit vhodnými protiepidemickými opatřeními šíření onemocnění v populaci. 

Protiepidemický odbor v rámci státního zdravotního dozoru a systému epidemiologické bdělosti zajišťuje:

 • eviduje a šetří případy epidemiologicky významných infekčních onemocnění
 • provádí sběr a analýzu dat o výskytu infekčních onemocněních, zpracovává prognózy trendů výskytu infekčních onemocnění
 • rozhoduje o protiepidemických opatřeních v ohnisku nákazy 
 • nařizuje karanténní opatření osobám v kontaktu 
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob
 • určuje zdravotnická zařízení, která provedou protiepidemická opatření
 • spolupracuje s dalšími správními úřady k zamezení šíření nákaz
 • provádí šetření při výskytu onemocnění z povolání infekčního původu
 • vydává rozhodnutí lékařském dohledu při poranění předměty kontaminovanými biologickým materiálem
 • sleduje proočkovanost populace, vyhodnocuje zjištěné údaje a navrhuje vhodné strategie pro zajištění dostatečné proočkovanosti k zajištění ochrany populace
 • projednává případy zanedbání povinného pravidelného očkování u dětí
 • v případě výskytů vybraných onemocnění zajišťuje mimořádné očkování populace v riziku
 • sleduje drogovou problematiku v kraji a účastní se na její tvorbě
 • sleduje případy poranění zvířetem a zajištění náležitých opatření 

Hygienické požadavky na zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb

Protiepidemický odbor dohlíží na problematiku provozu zdravotnických, od fáze jejich plánován a vzniku, přes organizaci režimu běžného provozu až po zajištění mimořádných událostí v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Vše s cílem zamezit vzniku a dalšímu šíření infekčních onemocnění. 

 • v rámci preventivního dozoru posuzuje a vydává stanovisky k projektové dokumentaci a zhotovení staveb zdravotnických zařízení 
 • posuzuje a schvaluje provozní řády pro jednotlivá pracoviště zdravotnických zařízeních, ve kterých jsou ukotvena hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí.
 • sleduje výskyt onemocnění spojených se zdravotní péčí
 • sleduje výskyt onemocnění vyvolaných multirezistentními patogeny, jejich zabezpečnění kontrolními opatřeními a důkladného vyšetření původu 
 • v rámci státního zdravotního dozoru provádí kontrolu plnění hygienických požadavků pro příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních, včetně požadavků na  úklid, provádění dezinfekce a  sterilizace,  včetně evidence a vyššího stupně dezinfekce, manipulaci s prádlem a zajištěním jeho praní
 • šetří podněty v oblasti dodržování hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Jedná se o soubor činností, směřujících k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

Protiepidemický odbor v této oblasti:

 • šetří podněty  v oblasti DDD, nejčastěji v souvislosti s výskytem epidemiologicky významného hmyzu a hlodavců, rozhoduje o náležitých opatřeních a provádí kontrolu jejich  účinnosti
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy a vlastníky nemovitostí při řešení problémů v oblasti DDD
 • v rámci státního dozoru provádí kontrolu subjektů, které mají oprávnění provádět speciální DDD služby
 • zajištuje vykonání Zkoušek odborné způsobilosti osob provádějících speciální ochrannou DDD