Stížnosti

Vyřizování stížností a oznámení podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Všechny stížnosti je Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem povinna vyřídit nebo zařídit jejich vyřízení bez průtahů a hospodárně v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Druhy stížností podle jejich obsahu jsou:

 • a) stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob
 • b) stížnosti proti úřednímu postupu
 • c) stížnosti proti obsahu protokolu

Pokud podání obsahově naplňuje pojem stížnosti uvedený v ust. § 175 správního řádu, avšak nemá náležitosti předepsané v ust. § 37 odst. 2 správního řádu, nebo trpí jinými vadami, které zásadním způsobem znemožní vyřízení, je KHS povinna přípisem vyzvat stěžovatele do 10 pracovních dnů od doručení podání k odstranění jeho vad v přiměřené lhůtě. V přípise musí být vady podání konkretizovány a stěžovatel je současně poučen, že pokud vady neodstraní, podání nebude dále vyřizováno jako stížnost.

Za stížnosti se podle správního řádu a Směrnice č. 4/2006 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem nepovažují:

 • podání, na jejichž vyřizování se vztahují zvláštní procesní předpisy a jež jsou tedy právními úkony v občanskoprávním, obchodněprávním, pracovněprávním řízení, ale také v jiném řízení např. trestním, daňovém,
 • podání mající charakter prostého nesouhlasu, dotazu, prosby či žádosti o stanovisko v individuálním zájmu,
 • podání orgánů státní správy a organizací jimi řízených, která upozorňují na nesprávnou činnost jiných správních orgánů. To neplatí pro podání veřejného ochránce práv,
 • anonymní podání,
 • podepsaná podání neumožňující doručit stěžovateli navazující přípisy,
 • podání, pokud nebyly stěžovatelem na základě výzvy odstraněny vady podání ve lhůtě stanovené KHS,
 • elektronické podání, které není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, pokud nebylo do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu.

Příjem stížností

Přijímat stížnosti jsou povinny všechny útvary KHS. Stížnosti jsou přijímány každý pracovní den po celou pracovní dobu.

Stížnost je možno podat:

 • a) písemně,
 • b) ústně,
 • c) elektronicky, pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, a to na elektronickou adresu e-podatelna@khsusti.cz,
 • d) pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax), pokud byla do 5 dnů potvrzena písemně nebo ústně do protokolu.

V případě stížnosti podané skupinou osob může útvar vyřizující takovou stížnost za účelem usnadnění průběhu řízení vyzvat účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili společného zmocněnce. Účastníci si mohou společného zmocněnce zvolit i bez výzvy. Pokud si účastníci společného zmocněnce na tuto výzvu nezvolí a pokud s tím lze očekávat vznik průtahů v řízení, může být usnesením ustanoven některá z účastníků, který je fyzickou osobou, nebo některá fyzická osoba uvedená v ust. § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., společným zástupcem pro účastníky, kteří uplatňují shodný zájem, a to s přihlédnutím k jejich zájmům.

Postoupení stížnosti

Stížnost, jejíž vyřízení patří do působnosti jiného správního orgánu, je bezodkladně postoupena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu a stěžovatel je o této skutečnosti vyrozuměn přípisem. Za bezodkladně postoupení se považuje postoupení v nejbližší pracovní den poté, kdy se KHS dozvěděla o vlastní nepříslušnosti, maximálně do 5 pracovních dnů.

Vyřizování stížností

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení.Tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v průběhu vyřizování stížnosti zajistit podklady potřebné pro její vyřízení. O prodloužení lhůty je stěžovatel informován přípisem, včetně důvodů, na jejich základě je lhůta prodlužována.

O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn přípisem ve lhůtě 60 dnů a informován, zda stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou. V odůvodnění musí být uvedeno vypořádání veškerých bodů stížnosti nebo námitek stěžovatele. V případě neuznání jednotlivých bodů stížnosti nebo námitek stěžovatele, je nutno uvést důkazy, kterými byla tato tvrzení vyvrácena, a úvahy, které vedly k jejich vyhodnocení. Je-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je věcně příslušný útvar povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. Požádá-li stěžovatel ve stížnosti nebo v průběhu jejího vyřizování o sdělení výsledků šetření a opatření přijatých k nápravě, musí mu být výsledky šetření, jakož i přijatá opatření k nápravě sdělena v přípise.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, má právo požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti nadřízený správní orgán – Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Jestliže přípis (vyjádření, osvědčení nebo sdělení v něm) trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, útvar, který ho vyhotovil, opraví jej usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Vyjádření, osvědčení nebo sdělení, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1, útvar, který ho vyhotovil, zruší usnesením – viz ust. § 156 správního řádu.

Přijímání a vyřizování opakovaných stížností

Postup přijetí a vyřízení opakovaných stížností je obdobný s postupem stanoveným směrnicí pro příjem a vyřizování stížností. Pokud byla opakovaná stížnost shledána nedůvodnou a při vyřízení prvotní stížnosti nebyl shledán důvod k opatření, je stěžovatel v přípise o vyřízení opakované stížnosti výslovně upozorněn, že každé další podání nebo stížnost v téže věci, která nebude obsahovat nové skutečnosti v době šetření neznámé, bude bez dalšího šetření odloženo, aniž by o tom byl stěžovatel vyrozuměn.