Legislativa

Tento seznam obsahuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů přehled nejdůležitějších právních předpisů , podle nichž Krajská hygienická stanice zejména jedná a rozhoduje

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

č. 258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

č. 500/2004 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

č. 250/2016 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

č. 255/2012 Sb.

Zákon, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

č. 262/2006 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. 106/1999 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 183/2006 Sb.

Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

č. 526/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

č. 499/2006 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

č. 268/2009 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

č. 490/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

č. 353/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

č. 138/2003 Sb.

Odbor hygieny obecné a komunální

Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

č. 254/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění

č. 274/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

č. 409/2005 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

č. 272/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějších předpisů.

č. 35/2004 Sb.

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch , ve znění pozdějších předpisů

č. 238/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

č. 252/2004 Sb.

Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 256/2001 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

č. 137/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím záření

č. 291/2015 Sb.

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

č. 634/1992 Sb.

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 110/1997 Sb.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 65/2017 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

č. 296/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhl. č. 106/2002 Sb. a vyhl. č. 44/2004 Sb.

č. 273/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

č. 448/2009 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

č. 38/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů

č. 84/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 235/2010 Sb.

Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků

č. 448/2009 Sb.

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

č. 54/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

č. 133/2004 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

č. 137/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

č. 381/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhl. č. 152/2005 Sb.

č. 304/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství potravinách

č. 450/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

č. 446/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

č. 447/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

č. 475/2002 Sb.

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

č. 231/2016 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č.852/2004 o hygieně potravin

ES č.852/2004

Nařízení Evropského parlamentu a rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (dále jen „nařízení o úředních kontrolách“)

(EU) 2017/625

Nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

ES č.178/2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) ze dne 15. listopadu 2005,o mikrobiologických kritériích pro potraviny

ES č.2073/2005

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EH

ES č.1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. dubna 2004 kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

ES č.853/2004

Nařízení Komise (ES) ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

ES č.1441/2007

Nařízení Komise (EU) ze dne 28. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli

ES č.365/2010

Nařízení Komise (EU) ze dne 20. listopadu 2017, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách

2017/2158

Odbor hygieny dětí a mladistvých a podpory zdraví

Zákon o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

č. 561/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb.

č. 106/2001 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

č. 410/2005 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

č. 137/2004 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č.852/2004 o hygieně potravin

ES č.852/2004

Odbor hygieny práce

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

č. 432/2003 Sb.

Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

č. 262/2006 Sb.

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. 309/2006 Sb.

Zákon o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

č. 76/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

č. 361/2007 Sb.

Zákon o specifických zdravotních službách

č. 373/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

č. 288/2003 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím záření

č. 291/2015 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 272/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 252/2004 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

č. 376/2001 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 120/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek

č. 304/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh

č. 305/2002 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

č. 350/2011 Sb.

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

č. 428/2004 Sb.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů

č. 59/2006 Sb.

Zákon o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů

č. 326/2004 Sb.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 22/1997 Sb.

Odbor protiepidemický

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem, ve znění ve znění pozdějších předpisů

č. 537/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

č. 224/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 306/2012 Sb.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

č. 372/2011 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

č. 92/2012 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

č. 389/2023 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

č. 25/1960 Sb.