Odbor hygieny práce.

Odbor hygieny práce Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem řeší ve své pracovní náplni ochranou zdraví pracovníků při výkonu práce, jednotlivých pracovních činností s ohledem na působení jednotlivých faktorů pracovního prostředí nebo kombinace těchto faktorů na jejich zdraví.

V této oblasti pak vykonává státní zdravotní dozor u osob podnikajících (právnických i fyzických) podle zákona 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném znění, tedy kontrolu dodržování platné legislativy v ochraně veřejného zdraví – zákona č. 258/2000 Sb. o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (tj. požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, dodržení limitů pro fyzickou zátěž pracovníků, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, zásobování pracovišť vodou, vybavení a provedení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, práce s azbestem, apod.).

S kontrolní činností souvisí posouzení předložených návrhů (oznámení) jednotlivými zaměstnavateli podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií – „návrhu kategorizace prací“; provedení zařazení do kategorie I. – IV. na základě poznatků z místního šetření a objektivních důkazů měřením určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce.

kontrolu v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), kontrolní činnost v oblasti dodržování ustanovení chemického zákona – kontroly bezpečnostních listů a značení dle CLP, kontroly podle zákona o biocidech

kontrolu zajištění pracovnělékařských služeb (povinnosti stanovené všem zaměstnavatelům zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, v neposlední řadě vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

kontrolní činnost v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření  – zejména při práci s lasery

kontroly a místní šetření ve spolupráci s ostatními správními úřady v oblasti ochrany zdraví (OIBP, ČBÚ, ČIŽP apod.)

ověřování podmínek práce, které je realizováno na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání a je jedním z podkladů pro účely posuzování respektive ohlášení nemoci z povolání či ohrožení nemocí z povolání včetně zajišťování odběru vzorků.

Cílem státního zdravotního dozoru je zamezení poškození zdraví z práce a vzniku profesionálních onemocnění.

Státní zdravotní dozor vykonávají oddělení hygieny práce spojující územní pracoviště Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a oddělení spojující územní pracoviště Teplice, Most, Chomutov a Louny.

Další významnou odbornou činností je pak výkon preventivního dozoru v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců.

Preventivní dozor znamená posuzování projektových dokumentací a vydávání závazných stanovisek (pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změny v užívání objektů, nové technologie, zkušební provozy a kolaudace; v neposlední řadě rovněž posuzování staveb v podzemí a staveb se zdroji neionizujícího záření – lasery). Tato činnost – včetně účasti na kolaudacích a dalších úředních jednáních, je často realizována v součinnosti s místně příslušnými stavebními úřady, Krajským úřadem Ústeckého kraje a dalšími orgány státní správy.