Kdo jsme

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen KHS) byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky, a to Prohlášením o zřízení krajských hygienických stanic ze dne 11. 11. 2002 č.j. 31334/2002 v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), ke dni 1. 1. 2003.

KHS je ve smyslu § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., správním úřadem působícím ve správním obvodu Ústeckého kraje, který je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právním vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu. Dle přílohy č. 3 zákona č. 258/2000 Sb., má KHS územní pracoviště v Děčíně, Chomutově, Mostě, Litoměřicích, Lounech a Teplicích a s těmito pracovišti tvoří jednotný funkční organizační a ekonomický celek.

KHS plní úkoly na úseku vytváření a ochrany zdravých životních podmínek stanovené zákonem č.258/2000 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy k zajištění státního zdravotního dozoru na ochranu a vytváření zdravých životních podmínek včetně usměrňování péče o zdravé životní podmínky na území Ústeckého kraje.

K dalším úkolům KHS patří :

  • sleduje vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva a spolupracuje se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a dalšími státními organizacemi při ochraně a vytváření zdravých životních podmínek,
  • sleduje zdravotní stav obyvatelstva, výskyt infekčních onemocnění v souvislosti se sociálními, ekonomickými a ekologickými faktory. Pro zajištění těchto činností využívá moderní informační systémy,
  • analyzuje trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění a zpracovává epidemiologické prognosy,
  • zajišťuje a analyzuje podklady k problematice drogové závislosti,
  • zajišťuje státní zdravotní dozor nad TBC a pohlavními nákazami,
  • řídí, plánuje a koordinuje pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování, včetně vedení spotřeby očkovacích látek a proočkovanosti populace, přičemž zajišťuje pro uvedená očkování odpovídající množství očkovacích látek a kontroluje jejich účelné využití.
  • Metodicky vede a kontroluje praktické a odborné lékaře v problematice hygieny a epidemiologie a dalších oborech preventivní medicíny,
  • spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje, v jednotlivých regionech s příslušnými orgány státní správy a Integrovaným záchranným systémem při řešení krizových situací. Provádí opatření ke zmírnění dopadu mimořádných situací.

Statutním zástupcem KHS je jeho ředitel, který je oprávněn jednat jménem KHS ve všech věcech. Ředitele zastupuje v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností zástupce ředitele a dle rozhodnutí ředitele v rozsahu stanoveném Organizačním řádem i jiní zaměstnanci. Ve věcech odborných, v rozsahu své pravomoci a působnosti stanovené Organizačním řádem KHS, jedná jménem KHS náměstek ředitele pro odbornou činnost, vedoucí jednotlivých odborů KHS a vedoucí oddělení na územních pracovištích KHS.

Jinými orgány oprávněnými jednat jménem KHS jsou vedoucí zaměstnanci, jednající v rozsahu zmocnění ředitelem KHS a v rámci působnosti jimi řízených útvarů, stanovené Organizačním řádem KHS.

V rámci KHS jsou zpracovávány osobní údaje za účelem zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví a to dle ustanovení § 79 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou zpracovávány osobní údaje zaměstnanců za účelem vedení personální a mzdové agendy a za účelem pojištění sociálního, zdravotního a důchodového, zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Údaje jsou vedeny v písemné i elektronické podobě. Doba jejich uchovávání je určena dle stanovených skartačních lhůt obsažených ve spisovém a skartačním řádu KHS.

Zpřístupnění osobních dat z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví je možné toliko v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek upravených v § 89 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.