Informace o KHS (zákon č. 106/1999 Sb.)

Informace o povinném subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (strukturováno dle požadavků vyhlášky č. 51/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

1. Název

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  (dále jen „KHS UL“)

2. Důvod a způsob založení

KHS UL byla zřízena v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) s účinností od 1. 1. 2003 pro  správní obvod okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

KHS UL je organizační složkou státu a jejím nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

KHS UL vykonává státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Svou činnost vykonává vždy na základě zákona a v mezích zákona dle jasně vymezených a stanovených zákonných pravomocí. 

Úkoly, jejichž plnění náleží krajským hygienickým stanicí jsou uvedeny v § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Na základě ustanovení § 82 odst. 2 výše citovaného zákona KHS v jejím správním obvodu náleží:

 1. vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví
 2. vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů
 3. rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací
 4. stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d)
 5. stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,
 6. stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,
 7. provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání,
 8. zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,
 9. plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77
 10. uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,
 11. projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona
 12. rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji
 13. nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví
 14. stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
 15. vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem a nad plněním povinností zaměstnavatele poskytovat zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby informace nutné k ochraně zdraví při práci, uložené zvláštním právním předpisem
 16. stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1
 17. nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů upraví prováděcí právní předpis
 18. provádět epidemiologické šetření podle § 62a
 19. usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí
 20. provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
 21. spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných patření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu
 22. podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje
 23. potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely nemocenského pojištění, že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají
 24. provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách v provozovnách stravovacích služeb
 25. podílet se na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, uskutečňovaném v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, spolupracovat s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory.

3. Organizační struktura

V čele KHS UL stojí ředitel KHS ustanovený postupem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Řediteli KHS jsou organizačně přímo podřízeni ředitel odboru ekonomicko-správního a ředitelé odborů protiepidemického, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých, které se dále člení na oddělení. Součástí organizační struktury je dále sekretariát ředitele KHS  a zdravotní politika v přímé řídící působnosti ředitele KHS. Z hlediska územní působnosti se KHS člení na pracoviště v sídle a 6 územních pracovišť. 

KHS  UL má sídlo v Ústí nad Labem. Svá územní pracoviště má KHS ve městech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a s těmito pracovišti tvoří jednotný funkční, organizační a ekonomický celek.

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

Odkaz na všechny pracovníky Ústí nad Labem

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

 • územní pracoviště Děčín: Březinova 3, 406 83 Děčín
 • územní pracoviště Chomutov: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
 • územní pracoviště Most: J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
 • územní pracoviště Litoměřice: Mírové nám. 35, 412 46 Litoměřice
 • územní pracoviště Louny: Poděbradova 749, 440 01 Louny
 • územní pracoviště Teplice: Wolkerova 4, 416 65 Teplice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

 • územní pracoviště Děčín: Březinova 3, 406 83 Děčín
 • územní pracoviště Chomutov: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
 • územní pracoviště Most: J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
 • územní pracoviště Litoměřice: Mírové nám. 35, 412 46 Litoměřice
 • územní pracoviště Louny: Poděbradova 749, 440 01 Louny
 • územní pracoviště Teplice: Wolkerova 4, 416 65 Teplice

4.3. Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
 • Úterý: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
 • Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

4.4. Telefonní čísla

 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem: 477 755 110
 • územní pracoviště Děčín: 477 755 210
 • územní pracoviště Chomutov: 477 755 310
 • územní pracoviště Most: 477 755 410
 • územní pracoviště Litoměřice: 477 755 510
 • územní pracoviště Louny: 477 755 610
 • územní pracoviště Teplice: 477 755 710

4.5. Čísla faxu

 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem: 477 755 112

4.6. Adresa internetové stránky

www.khsusti.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Elektronická podání – elektronická podatelna:
e-podatelna@khsusti.cz

Seznam přípustných formátů příloh elektronických podání dodávaných na emailovou adresu elektronické podatelny:
seznam přípustných formátů příloh

4.8. Další elektronická adresy

        V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon č. 171/2023 Sb.“), byl v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen KHS) zaveden vnitřní oznamovací systém a dle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023Sb., ředitel KHS určil státní zaměstnankyni JUDr. Irenu Wolfovou, ředitelku odboru správního a státního zaměstnance Bc. Davida Pavloviče, odborného radu v oddělení personálně správním, jako příslušné osoby. 

  Oznámení o porušení práva je možné podat těmito způsoby:  

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA ZÁKON 171„;  

 • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@khsusti.cz
 • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní linky: 477 755 177 a 477 755 184, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou adresu whistleblowing@khsusti.cz.

4.9. ID datové schránky

ID datové schránky: 8p3ai7n

5. Případné platby lze poukázat

Dle účelu platby:

 • uložené sankce: č.ú. 19-8327411/0710
 • uložené náhrady nákladů řízení: č.ú. 19-8327411/0710

6.

710 091 83

7. DIČ

nejsme plátci

 8. Dokumenty

 8.1. Seznamy hlavních dokumentů 

          Odkaz na účetní závěrky (Odkaz?!)

          Projekty EU

8.2.   Rozpočet 

Rozpočet

Údaje o rozpočtu a účetní výkazy za rok 2013

9. Žádosti o informace 

Žádosti o informace lze podávat v úředních hodinách na pracovištích KHS UL buď přímo ústně (v úřední dny) nebo písemným podáním. Písemné žádosti lze též zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, veřejnou datovou sítí do datové schránky KHS UL (ID 8p3ai7n) nebo jako elektronickou zprávu opatřenou uznávaným el. podpisem na adresu elektronické podatelny KHS UL. Žádost je podána dnem, kdy byla KHS doručena.

Ústně podanou žádost o informaci příslušný zaměstnanec buď ihned vyřídí, je-li to možné, nebo poskytne občanu vysvětlení a poučení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost se dle zákona považuje za písemné podání, z něhož je zřejmé, že bylo adresováno KHS UL jako povinnému subjektu dle zákona, z něhož vyplývá, že se žadatel domáhá poskytnutí konkrétní informace podle zákona, a to srozumitelným způsobem. Písemná žádost musí obsahovat dostatek údajů nutných k identifikaci žadatele a jeho doručovací adresu. Údaji nutnými k identifikaci žadatele – fyzické osoby jsou: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu (bydliště) a adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu (bydliště). Údaji nutnými k identifikaci žadatele – právnické osoby jsou: název (obchodní firma), identifikační číslo, adresa sídla, event. adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být i elektronická adresa žadatele či jeho datová schránka. Neobsahuje-li písemná žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

KHS UL posoudí obsah žádosti:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů žadateli,
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami KHS UL, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud KHS UL žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, musí být v zákonné lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. její části, s výjimkou případů, kdy se žádost pouze odloží. Žádost o poskytnutí informace může být odmítnuta pouze ze zákonných důvodů. Rozhodnutí vydává ředitel KHS UL. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí KHS o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání musí splňovat náležitosti písemné žádosti (viz výše). Odvolání se podává osobně v podatelně KHS UL, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KHS UL či jako elektronická zpráva podepsaná uznávaným el. podpisem na adresu její elektronické podatelny. Vzor odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti poskytnutí informace naleznete v sekci dokumenty ke stažení. KHS UL je povinna odvolání předložit do 15 dnů ode dne jeho doručení svému nadřízenému orgánu, jímž je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání KHS UL. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví 

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
 • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 • zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 • zákon č. 7,6/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
 • zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) do 1.7.2024 
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů  
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
 • zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
 • zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví 

 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
 • vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody 
 • vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
 • vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování 
 • nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
 • vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví 
 • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
 • vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť 
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 • vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) 
 • nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky 
 • vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
 • vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
 • vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 
 • vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
 • vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 
 • vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 
 • vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem 
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 • vyhláška č. 389/2023 Sb.  o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie v ochraně veřejného zdraví 

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 
 • nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny 
 • Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS 
 • nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami 
 • nařízení Komise (ES) č. 2023/2006, o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami 
 • nařízení Komise (ES) č. 282/2008, o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 
 • nařízení Komise (ES) č. 450/2009, o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích 
 • nařízení Komise (EU) č. 655/2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky 
 • nařízení Komise (EU) č. 284/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1020, o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 

Právní předpisy odboru ekonomicko-správního

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 • zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) (Platné do 1.4.2024)  
 • nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců 
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Ostatní právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

Všechny výše citované právní předpisy v platném znění jsou v elektronické podobě (ASPI) přístupny k nahlédnutí na kterémkoliv pracovišti KHS v úředních dnech (pondělí, středa) v době od 8.00 hod do 17.00 hod.  Texty jednotlivých právních předpisů najdete také na webových stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

11.2. Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací 

13.  Sazebník úhrad za poskytování informací 

Pokud si poskytnutí informace v důsledku mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nebo pořizování kopií, opatřování technických nosičů dat nebo odeslání informací vyžádá vznik nákladů přesahujících v případě jedné žádosti jednoho žadatele částku 60 Kč, bude informace žadateli poskytnuta až po prokazatelné úhradě poskytované služby. V takovém případě poskytnutí žádosti předchází písemné oznámení žadateli obsahující výzvu k úhradě nákladů, jejich výši v Kč a odůvodnění s údaji o tom, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla částka KHS vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení výše citovaného písemného oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, KHS jeho žádost odloží.

13.1. Poplatky za kopírování a poskytnutí informací

 • Kopie nebo výtisk A4 – jednostranné: 2,- Kč
 • Kopie nebo výtisk A4 – oboustranné: 4,- Kč
 • Kopie nebo výtisk A3 – jednostranné: 4,- Kč
 • Kopie nebo výtisk A3 – oboustranné: 8,- Kč
 • 1 ks nenahraného CD: 15,- Kč
 • Osobní náklady za 1 hodinu: 235,- Kč
 • Osobní náklady za poskytnutí informace v čase kratším než 1 hodina: alikvotní část

13.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace   

      Žádné

13.3. Licenční smlouvy 

      Žádné 

14.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.