Odbor hygieny výživy a PBU.

Charakteristika odboru a popis činnosti:

Činnost odboru je rozdělena na oblast hygieny výživy a oblast předmětů běžného užívání se zaměřením na provádění preventivního hygienického dozoru, státního zdravotního dozoru spolu s řešením podnětů v jednotlivých oblastech působnosti.

Odbor HV a PBU vykonává dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 110/1997 Sb. a zvláštními předpisy k ochraně zdraví v sektoru stravovacích služeb, ke zjištění příčin vzniku a k zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v rámci celého potravinového řetězce a dále nad povinnostmi výrobce, dovozce a distributora předmětů běžného užívání a povinnostmi pro výrobu, distribuci a uvádění na trh elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření.

Z výsledků dozorové činnosti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření. Za tímto účelem zejména:

Plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor:

v oblasti poskytování stravovacích služeb* podle předpisů Evropských společenství, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;  

(* Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci živnosti hostinská činnost, ve školní jídelně, menze, v dětské skupině, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečení detence, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, při stravování zaměstnanců, poskytování občerstvení a za účelem podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. Pokrmem je potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby)   

 • v oblasti bezpečnosti potravin při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví spotřebitele a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin podle předpisů Evropských společenství, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů
 • v oblasti posílení bezpečnosti elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření při jejich výrobě, distribuci a uvádění na trh podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů

v oblasti předmětů běžného užívání (dále jen „PBU“) podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, kde jsou vykonávány činnosti epidemiologicky závažné, tj. při výrobě, při uvádění potravin do oběhu a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření.

 • Provádí odběr vzorků potravin a pokrmů za účelem ověření jejich zdravotní nezávadnosti.
 • Zajišťuje provedení příslušných opatření ve stravovacích službách v souvislosti s hlášením nebezpečných výrobků evropským Systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). 
 • Zajišťuje provedení opatření hlavního hygienika ČR na úseku potravin a pokrmů.
 • Provádí kontrolu dodržování příslušných ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 634/1997 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 243/2022, o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí v provozovnách stravovacích služeb
 • Kontroluje zdravotní nezávadnost PBU, především v oblasti nově zaváděných technických zařízení, nových materiálů a velkých technologických celků.
 • Zajišťuje provedení příslušných opatření v oblasti PBU v souvislosti s hlášením nebezpečných výrobků evropským Systémem rychlého varování Safety Gate a RASFF popř. jiných orgánů v oblasti PBU.
 • Kontroluje zásady správné výrobní praxe v oblasti PBU.
 • Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb., o zkoušce znalosti hub.
 • Plní povinnosti KHS jako dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru (zpracovává vyjádření a závazná stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona:
  • k návrhům projektových dokumentací
  • ke kolaudacím
  • ke změnám v užívání staveb nebo jejich částí.
 • Řeší podněty spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti stravovacích služeb, bezpečnosti potravin, PBU a elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření.
 • Další činností je ověřování výskytu nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých výrobků vyhlášených orgány ochrany veřejného zdraví:
  • Šetření RASFF – (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED) – oznámení o nevyhovujících předmětech určených pro styk s potravinami oznámených prostřednictvím celoevropského systému
  • Šetření RAPEX/SAFETY GATE (RAPID ALERT SYSTEM FOR NON-FOOD PRODUCTS) – varovný systém pro nepotravinářské výrobky, oznámení o nevyhovujících výrobcích (kosmetické přípravky, hračky, výrobky pro děti do 3 let) oznámených prostřednictvím celoevropského systému.
 • Podílí se na provozu informačních systémů (např. IS PBU – Registr předmětů běžného užívání a elektronických cigaret; ROP – Registr oznámených potravin – modul Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich; CPNP (Cosmetic products notification portal) – evropský portál notifikace kosmetických přípravků; EU-CEG (European Common Entry Gate) – společná vstupní brána pro elektronické cigarety, náhradní náplně do nich; ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) – informační a komunikační systém pro oblast dozoru nad trhem zřízený Evropskou komisí, který umožňuje výměnu informací mezi douzorovými orgány nad trhem s nepotravinářskými výrobky členských států EU o provedených kontrolách výrobků se zjištěními.
 • Spoluprácuje s Celní správou ČR při záchytu podezřelých výrobků

V rámci odboru HV a PBU je vyčleněno oddělení hygieny předmětů běžného užívání, v jehož kompetenci je vykonávat státní zdravotní dozor ve správním obvodu KHS Ústeckého kraje u výrobců, dovozců a distributorů a tržní síti předmětů běžného užívání, tj.: u níže uvedeného okruhu výrobků:

 • materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, nebo již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, nebo se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin
 • kosmetické přípravky: kosmetickým přípravkem je jakákoliv látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo  se  zuby a sliznicemi  ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čistění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů
 • výrobky pro děti ve věku do 3 let: výrobkem pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110;  předmětem pro péči o dítě z měkčených plastových materiálů se rozumí jakýkoliv výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi,  v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • hračky a výrobky v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření