Odbor hygieny obecné a komunální.

Činnost odboru hygieny obecné a komunální je zaměřena zejména na preventivní hygienický dozor, státní zdravotní dozor a šetření podnětů z oblasti životních podmínek a komunální hygieny. Kompetence jsou vymezeny především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy.

Preventivní hygienický dozor 

 • posuzování územních plánů sídelních útvarů i velkých územních celků,
 • účast na procesu posouzení vlivu staveb a záměrů na životní prostředí (EIA, SEA),
 • vydávání vyjádření v procesech integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),
 • vydávání závazných stanovisek k projektovým dokumentacím a stavbám v rozsahu působnosti hygieny obecné a komunální v řízeních dle stavebního zákona,
 • posuzování projektových dokumentací a staveb pro ubytování, pro sport a rekreaci, kulturních zařízení (divadla, kina, kulturní domy), zařízení pro služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, permanentní make-up, tetovací salóny, masáže, regenerační a rekondiční služby),
 • posuzování projektových dokumentací a staveb pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, teplou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, chemické látky a směsi určené pro úpravu pitné a teplé vody, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě apod.,
 • posuzování projektových dokumentací a staveb venkovních koupališť, krytých bazénů a saun, rehabilitačních bazénů,
 • posuzování projektových dokumentací dopravních staveb a realizovaných dopravních staveb,
 • posuzování projektových dokumentací a staveb obytných domů, rodinných domů a dalších chráněných staveb a prostor z hlediska hlukové problematiky,
 • posuzování projektových dokumentací a staveb zařízení, která jsou v komunálním prostředí možným zdrojem hluku, vibrací a neionizujícího záření,
 • plnění úkolů na úseku řízení jakosti vod ke koupání (monitorovací kalendář, zajištění kontroly kvality vody ke koupání v povrchových vodách bez provozovatele uvedených v Seznamu vod ke koupání, informace o aktuální kvalitě povrchových vod ke koupání, v případě nevyhovující kvality vody v přírodních koupalištích vydávání zákazu koupání),
 • schvalování provozních řádů vodovodů a studní pro veřejnou potřebu, koupališť, saun, ubytovacích služeb, činností epidemiologicky závažných, pohřebních služeb a krematorií,
 • problematika pohřebnictví (posuzování tlecí doby, posuzování pohřebních služeb).

Státní zdravotní dozor

 • kontrola kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a studnách pro veřejnou potřebu, kontrola provozu vodovodů, včetně plnění povinností v oblasti zásobování pitnou vodou,
 • kontrola plnění povinností výrobců teplé vody dodávané jako součást podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby,
 • kontrola podmínek provozu přírodních a umělých koupališť a saun včetně sledování kvality vody,
 • kontrola zařízení, ve kterých jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné (kosmetika, holičství a kadeřnictví, pedikúra, manikúra, tetovací salóny, permanentní make-up, masáže, regenerační a rekondiční služby, solária),
 • kontrola ubytovacích zařízení provozovaných v režimu živnostenského podnikání hostinská činnost nebo ubytovací služby,
 • kontrola plnění povinností osoby nebo provozovatele zdroje hluku, vibrací neionizujícího záření včetně laserů, správce, popřípadě vlastníka pozemní komunikace nebo dráhy
 • kontrola zařízení pohřebních služeb

Ostatní činnost

Odbor hygieny obecné a komunální se dále zabývá podněty v rozsahu jeho působnosti, tedy podněty, které směřují na složky životního prostředí (pitná voda, vody pro koupání, hluk, vibrace a neionizující záření v mimopracovním prostředí), služby péče o tělo, ubytovací služby, pohřebnictví. Rovněž hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.