Náležitosti písemného prohlášení o shodě – Keramika.

Jsou ustanoveny přílohou č. 9, oddílem 3, vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Oddíl 3

Náležitosti písemného prohlášení

Písemné prohlášení, kterým se vybavují keramické výrobky musí obsahovat tyto náležitosti:

  • název a sídlo, popřípadě místo podnikání osoby, která vyrobila finální keramický výrobek nebo název a sídlo, popřípadě místo podnikání osoby, která jej dovezla do členského státu Evropských společenství,
  • identifikaci keramického výrobku,
  • datum vydání prohlášení,
  • potvrzení, že keramický výrobek splňuje požadavky této vyhlášky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Písemné prohlášení se vystavuje nově, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia.

Shodně je podoba písemného prohlášení o shodě ustanovena přílohou III. Směrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění Směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami

„PŘÍLOHA III“

PROHLÁŠENÍ O SOULADU

Písemné prohlášení podle čl. 2a odst. 1 obsahuje tyto údaje:

  • totožnost a adresu společnosti, která vyrábí hotový keramický předmět, a dovozce, který jej dováží do Společenství;
  • totožnost keramického předmětu;
  • datum prohlášení;
  • potvrzení, že keramický předmět splňuje příslušné požadavky této směrnice a nařízení (ES) č. 1935/2004.

Písemné prohlášení umožní snadnou identifikaci zboží, pro něž bylo vydáno, a bude vystaveno znovu, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia.“