Odbor ekonomicko-správní.

Předmět činnosti

Odbor ekonomicko správní vznikl sloučením odboru ekonomicko provozního a odboru správního k 1.3.2024 a dle organizačního řádu Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen KHS ÚK) je jedním ze šesti odborů. V jeho čele stojí ředitel odboru ekonomicko správního, který je přímo podřízen řediteli KHS ÚK.

Odbor zajišťuje ekonomicko provozní činnosti včetně IT problematiky, dopravy, účetnictví, rozpočtu, zpracování mezd, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření a údržby movitého a nemovitého majetku, ke kterému má KHS ÚK právo hospodaření. V rámci KHS ÚK odbor zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složky státu stanovené právními předpisy, zpracovává a sestavuje rozpočet, schvaluje rozpočtová opatření, sleduje a koordinuje čerpání rozpočtových prostředků, zodpovídá za dodržování všech závazných ukazatelů a zpracovává pravidelné rozbory hospodaření. Do gesce odboru patří rovněž nastavení a kontrola funkčnosti vnitřních kontrolních systémů v oblasti finanční kontroly; navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných právních předpisů. Dbá na dodržování pravidel v oblasti kybernetické bezpečnosti, zajišťuje přístupy do zdravotnických registrů, informačních systémů a poskytuje IT podporu zaměstnancům KHS ÚK. 

Dále odbor zajišťuje právní agendy KHS ÚK a poskytuje právní poradenství zaměstnancům KHS ÚK v rámci jejich odborné činnosti, vede přestupková řízení, podílí se na vedení správních řízení a řeší případná odvolání. Vede personální agendu organizace, provádí interní kontrolní činnost a odpovídá za vedení spisové služby, skartační řízení a předarchivní péči o dokumenty. Na základě vydaných zákonných a podzákonných norem, obecně závazných předpisů a příkazů nadřízeného orgánu a nejvyššího státního tajemníka zpracovává interní předpisy a spolupodílí se na řešení problematiky vnitřní organizační struktury.

Odbor ekonomicko správní je členěn na oddělení ekonomicko provozní a oddělení personálně správní. V čele odboru stojí ředitel odboru ekonomicko správního, jemuž jsou podřízeni vedoucí výše uvedených oddělení. 

Zaměstnanci odboru ke své činnosti využívají ekonomický informační systém JASU CS (finanční účetnictví, evidence majetku), spisovou službu e-Spis a informační systém VEMA (zpracování mezd. Pracují s Integrovaným informačním systémem státní pokladny (zpracování rozpočtu a rozpočtových opatření), Centrálním registrem administrativních budov a dalšími webovými aplikacemi. Pro svou práci využívají rovněž automatizovaný systém právních informací ASPI.

Ředitel odboru ekonomicko správního

 • je přímo podřízen řediteli KHS ÚK
 • řídí, kontroluje a zodpovídá za práci odboru ekonomicko správního
 • zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro OSS ve smyslu platných zákonů a dbá na efektivní, účelné a hospodárné využívání rozpočtových prostředků při dodržení všech závazných limitů
 • provádí analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření
 • připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů v působnosti odboru
 • schvaluje objednávky, nákupy hmotného a nehmotného majetku a služeb dle platných obecně závazných a vnitřních předpisů
 • podílí se na zpracování řídících dokumentů zásadní povahy, zabezpečuje rozpracování předpisů a zákonů v ekonomické, provozní a správní oblasti v podmínkách služebního úřadu, navrhuje vnitřní organizační a řídící dokumenty v dané oblasti
 • podílí se na prošetření stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu správního úřadu ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení ekonomicko provozní

 • zajišťuje kompletní zpracování mezd všech zaměstnanců KHS ÚK, včetně předepsaného výkaznictví a spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ, finanční správou, soudy a dalšími organizacemi
 • zajišťuje vedení finančního účetnictví podle příslušných právních předpisů a odpovídá za evidenci a inventarizaci majetku KHS ÚK
 • zabezpečuje platební styk s příslušnou bankou a správními orgány a spravuje vedení a evidenci čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s platnými předpisy
 • zabezpečuje správu, údržbu a ochranu majetku
 • sestavuje plán investic, plán oprav a plán materiálně technického zajištění
 • provádí nákupy spotřebního materiálu pro potřeby KHS ÚK
 • zajišťuje realizaci investičních akcí
 • připravuje hospodářské smlouvy, vystavuje objednávky a sleduje jejich plnění
 • sleduje spotřeby energií
 • provádí kontrolu vyúčtování a zpracovává podklady pro případnou přefakturaci subjektům, které na základě smluv užívají část prostor KHS ÚK
 • zajišťuje funkčnost výpočetní techniky pro celou KHS ÚK (opravy, výměny apod.)
 • vykonává správu počítačové sítě
 • zajišťuje chod a ochranu systémových činností na výpočetní technice, tj. uživatelskou, aplikační a technickou podporu všech informačních systémů tvořících komplexní informační a komunikační systém v KHS ÚK, zajišťuje informační a komunikační procesy prostřednictvím internetu
 • vede potřebné agendy autoprovozu v KHS ÚK, zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy služebních vozidel
 • zajišťuje úklid prostor KHS ÚK, ostrahu budov, řeší problematiku BOZP, poskytování OOPP, plnění z FKSP a další provozní záležitosti. 

Oddělení personálně správní

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS ÚK
 • vede přestupková řízení a ve výjimečných či zvlášť složitých případech ukládá správní tresty za přestupky v režimu § 90 zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), a příkazové bloky na místě v režimu § 91 a 92 přestupkového zákona
 • podílí se na vedení správních řízení vedených úsekem odborných činností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Za tím účelem ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů, správnost hodnocení příčinné souvislosti mezi porušením předpisů a následkem
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím KHS ÚK, opatřuje podklady, provádí případná došetření a připravuje řediteli KHS ÚK návrhy na další postup v souladu se správními předpisy
 • vyřizuje žádosti povinných (daňových) subjektů o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS ÚK
 • vyřizuje právní agendu KHS ÚK- vyřizuje stížnosti podle § 175 správního řádu a vede jejich evidenci, podílí se na vyřizování podnětů podle § 42 správního řádu a vede jejich evidenci, zajišťuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje informace pro zaměstnance o nových právních předpisech spojených s činností KHS ÚK a vede evidenci obecně závazných právních předpisů
 • vede evidenci interních předpisů KHS ÚK, podílí se na jejich přípravě a zpracování a garantuje správnost základních dokumentů pro právní stránce
 • poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS ÚK při plnění jejich služebních / pracovních úkolů
 • vede evidenci smluv
 • zajišťuje řádný chod správních činností KHS ÚK a s tím související dokumentační službu a dokumentační místa podatelny a výpravny v sídle a na vybraných územních pracovištích
 • zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS ÚK a ve spolupráci s ostatními odpovědnými představenými a vedoucími pracovníky zajišťuje vzdělávání zaměstnanců KHS ÚK
 • provádí kontrolní činnost v rámci KHS ÚK v oblastech správního řízení, zákoníku práce a jiných právních předpisů, kterými je KHS ÚK při své činnosti povinna se řídit.