Právní předpisy.

Přehled vybraných právních předpisů , vztahující se k činnosti oboru hygiena dětí a mladistvých:

 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 4. Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (změna vyhl. č. 602/2006 Sb.)
 5. Vyhláška č. 410/2004 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 6. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – novela NV č. 523/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 7. Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
 8. Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 9. Vyhláška č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 10. Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 11. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 12. Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 13. Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů ČSN EN 12464 -1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, ČSN EN 73 41 08 – Šatny, umývárny a záchody