Často kladené dotazy.

Údaje o kvalitě dodávané pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu poskytuje primárně provozovatel vodovodu, který za ni zodpovídá. Zároveň má povinnost zjištěné výsledky z kontrol kvality vod elektronicky předávat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy Krajské hygienické stanici.

Povinnost sledovat kvalitu vody pro koupání má primárně provozovatele koupaliště, který za ni zodpovídá. Zároveň má i povinnost zjištěné výsledky z kontrol kvality vod elektronicky předávat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy Krajské hygienické stanici. Hodnocení kvality koupacích vod jsou veřejně přístupné na webových stránkách naší krajské hygienické stanice a rovněž na následujících webových stránkách včetně dalších informací:

https://koupacivody.cz/

https://www.mzcr.cz/category/ochrana-verejneho-zdravi/koupani-v-prirode/

https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/kvalita-vody/koupaliste-a-bazeny/

Ne, laboratorní šetření ani odborná posouzení neprovádíme. Tyto činnosti provádí akreditované či autorizované laboratoře jako placenou službu pro veřejnost. Krajská hygienická stanice si však vybrané služby u daných laboratoří objednává.

a) hluk z užívání bytu: hluk vznikající zejména v interiéru bytu při přemisťování osob, manipulaci s předměty, při používání technických zdrojů hluku (zařizovací předměty, domácí spotřebiče a obdobná zařízení), včetně audiovizuálních zařízení, sanitárních a dalších zařízení, dále hluk instalačního potrubí, hra na hudební nástroje apod.

b) související sousedský hluk: hluk související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících

c) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí

d) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku