Informace pro provozovatele zařízení společného stravování.

Informace pro provozovatele zařízení společného stravování (restaurace, závodní kuchyně, nemocniční a ústavní kuchyně, cukrárny, kavárny, pivnice, rychlá občerstvení, bary, herny s občerstvením, stánky s občerstvením

 Provozovatelé těchto zařízení mají tyto povinnosti:

  • Podle požadavku čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004/ES je každý provozovatel povinen oznámit příslušnému orgánu, tj. i orgánu ochrany veřejného zdraví, každou provozovnu podléhající dozoru. Osoby hodlající provozovat stravovací službu se musí nejpozději v den zahájení této činnosti písemně nahlásit na místně příslušné hygienické stanici. Provozovatelé rovněž zajistí, aby příslušné orgány dostávaly o provozovně aktuální informace, tj. zejména změnu sortimentu, provozní doby nebo ukončení činnosti.
  • Podle požadavku čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004/ES je povinností provozovatelů stravovací služby vytvořit a zavést jeden nebo více stálých postupů, založených na zásadách HACCP a postupovat podle nich. Osoby, provozující stravovací službu, jsou povinny určit ve své činnosti tzv. kritické body, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, v těchto bodech určit kritické limity a stanovit monitorovací postupy. Zároveň je nutné vést doklady a záznamy, které odpovídají typu a velikosti potravinářského podniku. Účelem těchto záznamů je prokázat účinné používání stanovených opatření.
  • Pokud je pitná voda pro provozovnu stravovacích služeb zajišťována z individuálního vodního zdroje, je třeba předložit na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici ke schválení provozní řád této studny a návrh odběrového místa pro kontrolní odběry. Současně je provozovatel povinen zajistit pravidelné provádění laboratorních rozsahů vody v předepsaném rozsahu a četnosti (vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolu pitné vody je třeba zajistit u akreditované nebo autorizované laboratoře a výsledky této kontroly musí být předávány neprodleně v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví. U většiny provozoven stravovacích služeb se jedná o úplný rozbor 1x za 2 roky a krácený rozbor 1x za rok.

Návrh odběrového místa musí být schválen orgánem ochrany veřejného zdraví (obvykle se jedná o umývadlo nebo dřez v kuchyni)