Informace pro zdravotníky (odborníky).

Provozní řády zdravotnických zařízení – informace pro poskytovatel zdravotních služeb

Postup schvalování provozních řádů zdravotnických zařízení a dalších poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Proces schvalování je řízen Krajskou hygienickou stanicí (KHS), která zastupuje státní správu v oblasti veřejného zdraví na krajské úrovni.

  • Příprava a podání žádosti o schválení provozního řádu: Každé zdravotnické zařízení je povinno sestavit provozní řád, který reflektuje specifika provozu a zahrnuje všechny nezbytné aspekty zajištění ochrany veřejného zdraví při poskytování zdravotních služeb, včetně hygienických, epidemiologických a bezpečnostních požadavků. Tento dokument je následně spolu se žádostí předložen příslušné KHS ke schválení.

Žádost o schválení provozního řádu včetně jeho vyhotovení je možné doručit datovou schránkou krajské hygienické stanice Ústeckého kraje: 8p3ai7n, případně podat písmeně poštou nebo osobně.

  • Proces schvalování: Po přijetí žádosti o schválení provozního řádu Krajská hygienická stanice prověří, zda dokument splňuje všechny legislativní požadavky a normy stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví. V případě nutnosti může KHS vyžádat doplnění či úpravy řádu.
  • Vydání rozhodnutí: V případě, že provozní řád splňuje všechny požadavky a je v souladu s legislativou, Krajská hygienická stanice vydá rozhodnutí o schválení provozního řádu. Toto rozhodnutí je mimo jiné podkladem pro žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které vydává místně příslušný krajský úřad.
  • Pravidelná revize: Upozorňujeme, že je nezbytné provozní řád pravidelně revidovat a aktualizovat v souladu s měnícími se legislativními požadavky a odbornými standardy, aby byla zajištěna trvalá ochrana veřejného zdraví. O schválení změny provozního řádu rozhodne Krajská hygienická stanice na základě předložené žádosti. 

Za účelem získání dalších informací, konzulrtace či v případě nejasností Vám doporučujeme obrátit se přímo na místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. 

Žádost o schválení provozního řádu pro zdravotnická zařízení (doplnit odkaz)

Vzor provozního řádu pro zdravotnická zařízení (doplnit odkaz)

Příloha pokyny pro nakládání s odpady (doplnit odkaz)