Získání osvědčení prokazující znalost hub.

Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  • Získání osvědčení prokazující znalost hub
 4. Základní informace k životní situaci
  • Podle § 3 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osoba, která uvádí do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby, osvědčení prokazující znalost hub.
  • Podle § 24 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osvědčení prokazující znalost hub i osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.
  • Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice (OOVZ) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub.
  • Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Fyzická osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.
  • Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Prokázání odborné způsobilosti a znalostí v rozsahu daném vyhláškou č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazující znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
  • Za účelem ověření rozsahu znalostí ustanoví Krajská hygienická stanice odbornou tříčlennou komisi, která provede zkoušku znalostí žadatele a při splnění podmínek vydá osvědčení prokazující znalost hub.
  • Orgán ochrany veřejného zdraví nejméně 14 dní před konáním zkoušky znalosti hub vyrozumí žadatele o místě, dnu a hodině konání zkoušky.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  • Podáním žádosti o provedení zkoušky o znalosti hub, spolu s osvědčením o zdravotní způsobilosti.
  • V žádosti o provedení zkoušky znalosti hub žadatel uvede:
   • a) jméno, příjmení, popřípadě titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu,
   • b) dosažené vzdělání a jeho zaměření,
   • c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:
   • PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 141-142, 477 755 150
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 240
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 340
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 440
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 540
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 640
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 740
  • Úřední hodiny:
   • pondělí 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • úterý 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • středa 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • pátek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hodin
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • osvědčení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, včetně odborného vyšetření zraku
  • občanský průkaz
  • kolek – správní poplatek za vydání osvědčení 500,- Kč
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Tiskopis: „Žádost o získání osvědčení o znalosti hub“ je k dispozici v podatelně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem a na podatelnách územních pracovišť Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a ke stažení na webových stránkách Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje www.khsusti.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • Za vydání osvědčení o znalosti hub je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč položka 92 písm c) a 500,- Kč položka 20 zákona č. 634/2010 Sb., o správních poplatcí, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Orgán ochrany veřejného zdraví nejméně 14 dní před konáním zkoušky znalosti hub vyrozumí žadatele o místě, dnu a hodině konání zkoušky.
  • Žadatel, který zkoušku znalosti hub úspěšně nevykonal, může zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • XXX
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • XXX
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Žádost můžete podat elektronicky na adresu: e-podatelna@khsusti.cz. Žádost musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
  • Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • XXX
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě pokutu do výše 2 000 000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  • XXX
 22. Další informace
  • XXX
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • XXX
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • XXX
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 11.08.2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  • XX.XX.XXX
 29. Datum konce platnosti popisu
  • Nestanoveno.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  • XXX