Provozovny péče o tělo.

Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Odbor hygieny obecné a komunální
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  • Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, tetovací studio, solária, solné jeskyně apod.)
 4. Základní informace k životní situaci
  • Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mohou poskytovat služby péče o tělo, které jsou uvedeny v ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů jako činnosti epidemiologicky závažné na základě vydaného živnostenského listu (jedná se o živnost vázanou a to na příslušné vzdělání dle zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění) a pouze v prostorách k tomuto určených – zkolaudovaných či rekolaudovaných dle stavebního zákona (zák.č 183/2006 Sb., stavební zákon).
  • Ke změně způsobu užívání prostor zkolaudovaných v předcházejícím období k jinému účelu, vydá orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) stanovisko (závazné stanovisko) na základě písemné žádosti provozovatele. Žádost musí obsahovat základní informace o provozovně – umístění, počet, velikost a způsob využití jednotlivých místností, způsob zásobování pitnou vodou, odkanalizování, větrání, vytápění, osvětlení a počet pracovníků.
  • Činnosti epidemiologicky závažné lze za určitých podmínek provozovat i formou docházky ke klientovi (do jeho domácnosti, domova důchodců, léčebny apod.). Níže uvedené povinnosti se týkají i tohoto způsobu poskytování služeb.
  • Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí mít zdravotní průkaz, který před zahájením činnosti vydává praktický lékař a který musí mít fyzická osoba vždy u sebe. Dále musí tyto osoby mít znalosti k ochraně veřejného zdraví dle prováděcího předpisu, tj. § 51 a 52 vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a tyto znalosti musí v rámci své činnosti uplatňovat. Provozovna musí být vybavena lékarničkou první pomoci s vybavením odpovídajícím charakteru poskytované služby.
  • Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna v provozovně používat pouze vodu pitnou. Pokud je provozovna napojena na jiný vodní zdroj než veřejný vodovod, pak musí osoba prokázat kvalitu pitné vody laboratorním rozborem vody (§ 3 zák.č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). K užití takového zdroje vody je nutné splnit podmínky uvedené v §§ 3 – 4 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
  • Osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí před zahájením činnosti vypracovat provozní řád dle § 21 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v němž bude uvedena adresa provozovny, její prostorová charakteristika, předpokládaná pracovní doba, počet zaměstnanců, jejich odborná způsobilost, podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní a provozní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem, způsob zajištění úklidu, očisty používaných nástrojů, přístrojů, způsob nakládání s komunálním, nebezpečným a biologicky kontaminovaným odpadem. Před zahájením činnosti v provozovně musí být provozní řád schválen rozhodnutím OOVZ. Schválený provozní řád musí být vyvěšen v provozovně.
  • Ke změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných vydává OOVZ stanovisko (závazné stanovisko) a provozovatel musí vypracovat a OOVZ předložit ke schválení nový provozní řád.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Právnické osoby
  • Fyzické osoby podnikající
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Výše uvedené osoby musí požádat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání stanoviska ke zřízení provozovny a schválení provozního řádu provozovny (dle místa činnosti). V podání musí být uvedeno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzické osoby podnikající uvedou v podání jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popř. jinou adresu pro doručování. Právnické osoby uvedou svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Toto vyplývá z ust. § 37 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
  • K podání je vhodné uvést kontaktní telefon a doložit kopii kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o tom, že žadatel má pro svou činnost k dispozici prostoru zkolaudovanou k tomuto účelu a kopii živnostenského listu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  • Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb.).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:
   • PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 130
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 230
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 330
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 430
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 530
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 630
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
    • oddělení hygieny obecné a komunální, telefon č. 477 755 730
  • Úřední hodiny:
   • pondělí 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • úterý 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • středa 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • pátek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hodin
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Pro podání žádosti není třeba žádný osobní doklad
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Pro žadatele je k dispozici osnova provozního řádu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • Úkony nejsou zpoplatněny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, pokud toto nelze, pak nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání (§ 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Účastníkem řízení je pouze žadatel
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • Nepožadující se žádné další činnosti
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Ohlášení můžete podat elektronicky na adresu: e-podatelna@khsusti.cz. Ohlášení musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění – §§ 3, 4, 19, 21
  • Zák.č. 500/2004 Sb. správní řád
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidem.závažných ve znění vyhl.č. 602/2006 Sb.
  • Vyhl.č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
  • Zák.č. 183/2006 Sb. stavební zákon
  • Zák.č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon
  • NV 361/2007 Sb. o ochraně zdraví pracovníků při práci
  • 490/2000 Sb.- o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví – § 10
  • NV 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky neionizujícího záření
  • Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • Proti rozhodnutí, kterým se (ne)schvaluje provozní řád, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR a to prostřednictvím Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dle § 81 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Schválením provozního řádu se tento stává závazným.
  • Pokud při kontrole provozovny je zjištěno porušení povinností stanovených zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zvláštními právními předpisy, pak orgán ochrany veřejného zdraví ukládá pokuty právnickým či fyzickým osobám podnikajícím do výše 2 000 000 Kč. Pokutu do výše 100 000 Kč je možno uložit uvedeným osobám ze uvedení nepravdivých údajů a dále za ztěžování či maření výkonu státního zdravotního dozoru (§ 92 zákona).
  • Pokutu podle zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích je možno uložit pouze fyzickým osobám a to ze porušení nebo nesplnění povinností stanovených pro výkon činností epidemiologicky závažných. Jedná se o blokovou pokutu do výše 5 000 Kč.
  • Pokutu podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele lze uložit do výše 5 000 000,- Kč, v příkazním řízení do výše 5.000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  • Nejčastější dotazy se týkají vlastního vzniku provozovny a vhodnosti zvolených prostor – zde je zodpovědný projektant stavby, v odůvodněných případech se doporučuje konzultace na územně příslušném oddělení HOK
 22. Další informace
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Z citovaných právních předpisů, dále mohou informace poskytnout živnostenské úřady nebo stavební úřady
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • XXX
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny obecné a komunální
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 05.01.2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  • XX.XX.XXXX
 29. Datum konce platnosti popisu
  • Nestanoveno.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  • XXX