Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě.

Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  • Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě pro děti (§ 8, 9 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 4. Základní informace k životní situaci
  • Pořádající osoba zotavovací akce nebo školy v přírodě je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:
   • a) termín a místo jejího konání
   • b) počet zúčastněných dětí na zotavovací akci
   • c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou
   • d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce
  • Jako součást ohlášení podle odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokol o kráceném rozboru pitné vody. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Právnická nebo fyzická osoba – pořádající osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Oznamovatel (pořádající osoba) uvede v ohlášení adresovaném příslušné hygienické stanici (v místě konání zotavovací akce nebo školy v přírodě) následující údaje:
   • Právnická osoba v oznámení uvede: obchodní firmu, sídlo a právní formu IČ
   • Fyzická osoba v oznámení uvede: obchodní firmu, bydliště, IČ
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  • Oznámení (ohlášení) zotavovací akce lze podat písemně doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně příslušné hygienické stanice (v místě konání zotavovací akce) nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Místně příslušná KHS
  • u zotavovacích akcí konaných na území Ústeckého kraje a u putovních zotavovacích akcí, jejichž pocátek je na území Ústeckého kraje je to:
   • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • Místně příslušná KHS
  • u zotavovacích akcí konaných na území Ústeckého kraje a u putovních zotavovacích akcí, jejichž pocátek je na území Ústeckého kraje je to:
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:
   • PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 150
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 250
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 350
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 450
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 550
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 650
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
    • oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 750
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • XXX
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Tiskopis: „Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě pro děti“ je k dispozici na podatelně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem a na podatelnách územních pracovišť a dále na webových stránkách na adrese: www.khsusti.cz
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • XXX
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • XXX
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • XXX
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • XXX
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Ohlášení můžete podat elektronicky na adresu: e-podatelna@khsusti.cz . Ohlášení musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů §§ 8, 9
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizována vyhláškou č. 148/2004 Sb.), o hygienických požadavcích na zotavovací akce
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • XXX
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Povinnost ohlásit konání zotavovací akce nebo školy v přírodě je uložena zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  • V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • XXX
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • XXX
 25.  Za správnost popisu odpovídá útvar
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny dětí a mladistvých
 26. Kontaktní osoba
  • vedoucí odboru MUDr. Jan Bechyně
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 23. 4. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  • XXX
 29. Datum konce platnosti popisu
  • XXX
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  • XXX