Schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení a úsp.

Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Odbor protiepidemický
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

 1. Identifikační číslo
  • nevyplňujte
 2. Kód
  • nevyplňujte
 3. Pojmenování (název) životní situace
  • Schválení návrhu provozního řádu zdravotnických zařízení a ÚSP
 4. Základní informace k životní situaci
  • Nestátní zdravotnická zařízení nebo ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení státu anebo ústav sociální péče státu musí mít schválený návrh provozního řádu orgánem ochrany veřejného zdraví před zahájením provozu
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Fyzická nebo právnická osoba poskytující zdravotní péči
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • V žádosti o schválení návrhu provozního řádu adresované Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem uvede následující údaje:
   • Právnická osoba – název zařízení, sídlo a právní formu, název odborného pracoviště, sídlo pokud je odlišné, IČO
   • Fyzická osoba – název zařízení, sídlo, název odborného pracoviště, sídlo pokud je odlišné, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  • Žádost o schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení a ÚSP lze podat písemně poštou ( nejlépe doporučeně) nebo osobním podáním na podatelně územních pracovišť Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:
   • PRACOVIŠTE ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
  • Úřední hodiny:

   Aktuální hodiny vždy naleznete na stránce kontakty a pod výběrem daného pracoviště.
   • Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
   • Úterý: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
   • Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
   • Čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
   • Pátek: 8:00 – 12:00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • XXX
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Tiskopis: „Žádost o schválení provozních řádů“ je k dispozici na podatelně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem a na podatelnách územních pracovišť a dále na webových stránkách na adrese: www.khsusti.cz
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • XXX
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • 30 dnů od zahájení řízení, která může být prodloužena až o 30 dnů , jde-li o zvlášť složitý případ
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • XXX
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • V návrhu provozního řádu musí být uvedeny následující údaje – jméno vedoucího pracoviště zdravotnického zařízení, kontakt – telefon, e.mail, fax,ordinační doba, počet pracovníků, popis užívaných prostor, které musí být schváleny kolaudačním rozhodnutím,uzavřená smlouva o likvidaci odpadů, smlouva o praní prádla ,případně o zajištění úklidu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Žádost můžete podat elektronicky na adresu: e-podatelna@khsusti.cz. Ohlášení musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách
  • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
  • vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Metodické opatření č. 7, Prevence virových hepatitid, částka 12, Věstník MZČR, prosinec 2000
  • Metodické opatření č. 6, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, částka 9, září 2005
  • vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • zákon č. 378/2007 Sb. zákon o léčivech
  • vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • XXX
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Povinnost schváleného návrhu provozního řádu je uložena zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.Za nesplnění nebo porušení stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě nebo právnické osobě pokutu.
 21. Nejčastější dotazy
  • XXX
 22. Další informace
  • XXX
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • XXX
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • XXX
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, protiepidemický odbor
 26. Kontaktní osoba
  • ředitelka odboru MUDr. Olga Štorkánová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 07.11.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  • XX.XX.XXX
 29. Datum konce platnosti popisu
  • Nestanoveno.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  • XXX