Kategorizace prací.

Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Odbor hygieny práce
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  • Návrh na zařazení prací do kategorií (do kategorie třetí nebo čtvrté)
 4. Základní informace k životní situaci
  • Povinnost pro zaměstnavatele dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Zaměstnavatel (agenturní zaměstnavatel) nebo osoba, která podniká podle zvláštního právního předpisu a není zaměstnavatelem ve smyslu zvláštního právního předpisu
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Zahájení práce – do 30 dnů od zahájení podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis.
  • Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  • Podáním návrhu na zařazení práce do kategorie třetí nebo čtvrté na Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (pro pracoviště na území okresu Ústí nad Labem) nebo na místně příslušných územních pracovištích Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích , Lounech, Mostě a v Teplicích.
  • Zaměstnavatel uvede:
   • a) označení práce,
   • b) název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
   • c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně,
   • d) délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
   • e) návrh kategorie, do které má být práce zařazena,
   • f) počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
   • g) opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:
   • PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 120
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 220
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 320
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 420
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 520
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 620
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
    • oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 720
  • Úřední hodiny:
   • pondělí 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • úterý 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • středa 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • pátek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hodin
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Nejsou. Struktura podání je podrobně uvedena v bodě 07
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • Úkony nejsou zpoplatněny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání. V případě, že k rozhodnutí je zapotřebí lhůta delší z důvodu např. zvlášť složitého případu, činí lhůta až 60 dní (ustanovení § 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád)
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • XXX
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • XXX
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Ohlášení můžete podat elektronicky na adresu: e-podatelna@khsusti.cz. Ohlášení musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
  • nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
  • nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • uložení pokuty dle § 92 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 21. Nejčastější dotazy
  • XXX
 22. Další informace
  • Současně s podáním návrhu na zařazení práce do kategorie je pro zjednodušení řízení (sloučeného řízení) žádoucí, aby zaměstnavatel zároveň požádal orgán ochrany veřejného zdraví o stanovení minimálního rozsahu a termínů sledování faktorů pracovních podmínek a dále minimální náplně a termínů lékařských preventivních prohlídek a minimální náplně vstupních, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • internet, školení
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Kategorizace prací se zdroji ionizujícího záření, včetně určení lékařských preventivních prohlídek, orgánu ochrany veřejného zdraví nepřísluší, zde se postupuje podle zákona č. 18/1997 Sb., (atomový zákon)
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny práce
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 1.8. 2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  • XX.XX.XXXX
 29. Datum konce platnosti popisu
  • Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  • Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, které jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením.