Provozování stravovací služby.

Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  • Oznámení o zahájení (ukončení) činnosti – provozování stravovací služby.
  • Oznámení významných změn v provozování stravovací služby (změna sortimentu, změna provozní doby apod.).
  • Oznámení o uzavření provozovny.
 4. Základní informace k životní situaci
  • Podle Kap. II, článku 6, odst. 1, 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin je každá fyzická a právnická osoba provozující stravovací službu povinna zahájení této činnosti oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a to nejpozději v den zahájení. Provozovatel stravovací služby musí OOVZ oznámit každou významnou změnu v provozování této služby a rovněž uzavření stávající provozovny.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Fyzická nebo právnická osoba provozující stravovací službu. Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání
   • v rámci provozované hostinské činnosti
   • v menze
   • při stravování fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu
   • v rámci zdravotních a sociálních služeb (včetně lázeňské péče)
   • při stravování zaměstnanců
   • při podávání občerstvení
   • při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Pokud chcete provozovat stravovací službu jste povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:
   • den zahájení činnosti
   • předmět a rozsah činnosti
   • umístění provozovny
  • V případě ukončení stravovací služby oznamte OOVZ den ukončení.
  • Právnická osoba kromě výše uvedeného sdělí obchodní firmu, sídlo a právní formu. Fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních předpisů sdělí obchodní firmu a bydliště.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  • U provozoven zřízených na území Ústeckého kraje podejte písemné oznámení Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem, v jednotlivých okresech místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice. Oznámení lze podat v písemné formě doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně místně příslušného územního pracoviště Krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:
   • PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem
    • odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání, telefon č. 477 755 150, 602 552 451
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 141-142, 477 755 150
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 240
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 340
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 440
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 540
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 640
   • ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
    • oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 740
  • Úřední hodiny:
   • pondělí 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • úterý 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • středa 7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin
   • čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
   • pátek 7.30 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hodin
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • K podání oznámení nejsou potřeba žádné doklady.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Formuláře jsou k dispozici na jednotlivých odděleních a odboru HV a PBU Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem a na jednotlivých územních pracovištích a ke stažení na webových stránkách Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje www.khsusti.cz. Použití formuláře však není bezpodmínečně nutné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • Poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Provozovatel stravovacího zařízení podá písemné oznámení nejpozději v den zahájení stravovací služby. Oznámení změn a ukončení stravovací služby provede provozovatel bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • XXX
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • XXX
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Ohlášení mužete podat elektronicky na adresu: e-podatelna@khsusti.cz. Ohlášení musí být podepsáno zaruceným elektronickým podpisem.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů
  • K vyhledání na: www.mzcr.cz – informace pro odbornou veřejnost – legislativa – nařízení ES
  • K vyhledání na www.portal.gov.cz
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravina a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin
  • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Za nesplnění nebo porušení oznamovací povinnosti může orgán ochrany veřejného zdraví, oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor, uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000,- Kč. (§ 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 21. Nejčastější dotazy
  • XXX
 22. Další informace
  • XXX
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • XXX
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • XXX
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  • 15.08.2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  • 12.11.2009
 29. Datum konce platnosti popisu
  • Nestanoveno.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  • XXX