Po jakou dobu máme Vaše osobní údaje uloženy?.

Obecně platí, že osobní údaje subjektů údajů zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Vaše osobní údaje tak uchováváme v souladu s platnými právními předpisy a po dobu stanovenou v platném Spisovém a skartačním řádu KHS UL (v něm jsou uvedeny skartační a archivační lhůty pro jednotlivé druhy dokumentů obsahujících mimo jiné i osobní údaje). Po uplynutí těchto lhůt mohou být příslušné dokumenty obsahující osobní údaje subjektů uchovávány nadále jen z důvodu nezbytnosti k plnění úkolů KHS UL stanovených právními předpisy, zejména z důvodu oprávněného zájmu na ochraně veřejného zdraví. U smluvních vztahů uchováváme Vaše osobní údaje vždy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu či závazků z nich vyplývajících nebo souvisejících jsou osobní data uložena po dobu stanovenou v platném Spisovém a skartačním řádu KHS UL, případně po další dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob. U osobních údajů, které byly poskytnuty KHS UL s nutným předchozím souhlasem subjektu údajů, jsou data uchovávána po dobu stanovenou v platném Spisovém a skartačním řádu KHS UL, nebo dokud nebyl odvolán subjektem údajů souhlas se zpracováním jeho údajů.