Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?.

K osobním údajům jednotlivých subjektů, které KHS UL zpracovává, mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro KHS UL, a to v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji subjektů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný, při dodržení veškerých bezpečnostních opatření a jen v rámci vymezení kompetencí jednotlivých organizačních útvarů dle platného kompetenčního řádu KHS UL, resp. dle stupně řízení v rámci organizační struktury a stanovení podpisových oprávnění dle platného podpisového a aprobačního řádu KHS UL. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

K některým údajům mohou mít přístup i třetí subjekty, kdy se jedná zejména o poskytovatele IT služeb a produktů (elektronický systém spisové a archivační služby, tzv. e-spis, poskytovatel internetových služeb pro KHS UL apod.). V takovém případě má KHS UL ochranu Vašich osobních údajů ošetřenu v rámci smluv s dodavateli uvedených služeb a produktů. V souladu s příslušnými právními předpisy jsme současně oprávněni nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinni předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí, příp. i dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy.

V případech, kdy KHS UL hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.