SZD – v roce 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2021 – Ústecký kraj

V měsíci prosinci 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 41 kontrol ve 40 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 5 sankcí v celkové výši 14 000,- Kč (závady v osobní hygieně 1x, v provozní hygieně 2x, 2x závada při manipulaci s potravinami, 1x zjištěny závady ve skladování, 2x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 3x zjištěny stavební závady). Bylo uloženo 7 opatření (2x nařízena sanitace, 1x likvidace potravin, 1x uzavření provozovny, 3x byla provedena dodatečná kontrola).

V prosinci bylo šetřeno 13 podnětů, 4x bylo uloženo opatření (likvidace, sanitace, uzavření, náhrady nákladů), za závady byla uložena 1 sankce v celkové výši 2 000,- Kč.

V prosinci nebyl šetřen žádný případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ ČR, za měsíc prosinec bylo provedeno 39 kontrol MO.

– Ústí nad Labem, 5. 1. 2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2021 – Ústecký kraj

V měsíci listopadu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 91 kontrol v 90 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 12 sankcí v celkové výši 29 000,- Kč (závady v provozní hygieně 2x, 1x závada při manipulaci s potravinami, 1x zjištěny potraviny s překročením doby spotřeby, 1x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, v 1 případě nebylo oznámeno zahájení činnost, v 1 případě byl porušen chladící řetězec, v 1 případě bylo zjištěno kouření na pracovišti). Bylo uloženo 6 opatření (6x byla provedena dodatečná kontrola).

V listopadu bylo šetřeno 10 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 4 000,- Kč.

V listopadu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné závady byla uložena sankce 3 000,- Kč. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ, za měsíc listopad bylo provedeno 91 kontrol, bylo zjištěno 8 porušení MO.

– Ústí nad Labem, 9. 12. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2021 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 166 kontrol ve 163 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 23 sankcí v celkové výši 81 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 5x, nedostatky v provozní hygieně 13x, 5x závady při manipulaci s potravinami, 8x závady ve skladování a 2x ve sledovatelnosti, 2x zjištěny potraviny s překročením doby spotřeby, 10x bylo konstatováno křížení činností, 12x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, ve 3 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x bylo zjištěno klamání spotřebitele, 2x nebylo dostatečně zajištěno skladování odpadů, ve 2 případech byl porušen chladící řetězec, ve 2 případech neměli zaměstnanci znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví). Bylo uloženo 8 opatření (4x byla provedena dodatečná kontrola, 2x byla nařízena sanitace, 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti a 1x uzavření provozovny).

V říjnu bylo šetřeno 5 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 12 000,- Kč a 2 opatření (nařízení sanitace a uzavření provozní jednotky).

V říjnu byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ, za měsíc říjen bylo provedeno 124 kontrol.

– Ústí nad Labem, 10. 11. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2021 – Ústecký kraj

V měsíci září 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 162 kontrol ve 158 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 22 sankcí v celkové výši 74 000,- Kč (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně byly zjištěny 4x, nedostatky v provozní hygieně 15x, 9x závady při manipulaci s potravinami, 12x závady ve skladování a 5x ve sledovatelnosti, 4x zjištěny potraviny s překročením doby spotřeby, 10x bylo konstatováno křížení činností, 2x chybělo zavedení systému HACCP, 12x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, v 5 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 3x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x bylo zjištěno klamání spotřebitele, 4x nebylo dostatečně zajištěno skladování odpadů, v 9ti případech byl porušen chladící řetězec, ve 2 případech neměli zaměstnanci znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a 1x nebyl označen zákaz kouření). Bylo uloženo 13 opatření (10x byla provedena dodatečná kontrola, 2x byla nařízena sanitace a 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V září bylo šetřeno 6 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 6 000,- Kč a 1 opatření (nařízení sanitace).

V září byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, byly uloženy 2 opatření (1x nařízena sanitace a 1x pozastavení činnosti) a 1 sankce ve výši 10 000,- Kč. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ, za měsíc srpen bylo provedeno 138 kontrol, v 1 případě bylo zjištěno porušení.

– Ústí nad Labem, 11. 10. 2021

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc září 2021 – Ústecký kraj

V září 2021 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 23 kontrol (6x kosmetické přípravky, 13x výrobky pro styk s potravinami, 4x hračky) v 19 provozovnách. Za zjištěné závady při státním zdravotním dozoru bylo uděleno 5 sankcí v celkové výši 6 500,- Kč (2x hračky s nadlimitním obsahem esterů kyseliny ftalové, 3x kosmetické přípravky po době minimální trvanlivosti prodávané opakovaně jako neoznačené a neoddělené). Bylo provedeno 5 dobrovolných opatření ze strany kontrolovaných osob (stažení z prodeje a likvidace).

V rámci státního zdravotního dozoru bylo odebráno 16 vzorků pro laboratorní vyšetření ke zjištění zdravotní nezávadnosti výrobků (6 vzorků hraček, 10 vzorků výrobků určených pro styk s potravinami).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 8 kontrol (bez závad).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 6 kontrol. V září byla šetřena 1 notifikace RASFF, 1 podnět na kosmetické přípravky.

– Ústí nad Labem, 07.10.2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2021 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 127 kontrol ve 121 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 35 sankcí v celkové výši 105 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 5x, nedostatky v provozní hygieně 12x, 5x závady při manipulaci s potravinami, 5x závady ve skladování a sledovatelnosti, 5x zjištěny potraviny s překročením doby spotřeby, 3x bylo konstatováno křížení činností, 8x chybělo zavedení systému HACCP, 15x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, v 1 případě byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo proškolení zaměstnanců, 2x nebylo dostatečně zajištěno skladování odpadů, v 5ti případech byl porušen chladící řetězec, 8x byly zjištěny závady při přípravě a podávání zmrzlin a 1x byl porušen zákaz kouření). Bylo uloženo 23 opatření (12x byla provedena dodatečná kontrola, 1x byla nařízena likvidace, 5x byla nařízena sanitace a 5x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V srpnu bylo šetřeno 9 podnětů, v 7 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 7 sankcí v celkové výši 37 000,- Kč.

V srpnu byl šetřen 1 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ, za měsíc srpen bylo provedeno 112 kontrol, ve 2 případech bylo zjištěno porušení.

– Ústí nad Labem, 10. 9. 2021

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc srpen 2021 – Ústecký kraj

V srpnu 2021 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 29 kontrol (11x kosmetické přípravky, 5x výrobky pro styk s potravinami, 4x hračky, 9x výrobky související s tabákovými výrobky) ve 23 provozovnách. Za zjištěné závady byly uděleny 2 sankce v celkové výši 5 000,- Kč (1x neoznačené el. cigarety, 1x kosmetické přípravky po době minimální trvanlivosti prodávané opakovaně jako neoznačené a neoddělené). Byla provedena 4x dobrovolné opatření ze strany kontrolovaných osob (stažení z prodeje a likvidace).

V srpnu 2021 bylo šetřeno 5 nebezpečných výrobků, nebyl šetřen žádný podnět, nebyla šetřena žádná notifikace RAPEX ani RASFF.

– Ústí nad Labem, 13.09.2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2021 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 100 kontrol v 97 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 26 sankcí v celkové výši 57 000,- Kč (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 1x, nedostatky v provozní hygieně 2x, 2x bylo konstatováno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 3 nedostatky při manipulaci s potravinami, 2x závady ve skladování potravin, 1x chybělo zavedení systému HACCP, 1x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, v 1 případě byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 1x chyběly dostatečné informace o alergenech, 2x chybělo dostatečné označení prodejny s ohledem na zákaz kouření a prodeje alkoholu). Bylo uloženo 7 opatření (7x byla provedena dodatečná kontrola).

V červenci bylo šetřeno 7 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 7 000,- Kč.

V červenci nebyly šetřeny žádné případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ.

– Ústí nad Labem, 9. 8. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2021 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 198 kontrol ve 194 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 24 sankcí v celkové výši 88 000,- Kč (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 8x, nedostatky v provozní hygieně 17x, 14x bylo konstatováno křížení činností, 4x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 7 nedostatků ve sledovatelnosti a 11 při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 18x závady ve skladování potravin, 12x došlo k porušení chladícího řetězce, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 22x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 5x chybělo proškolení pracovníků, ve 4 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 8 opatření (2x byla nařízena sanitace, 5x pozastavení činnosti a 1x byla provedena dodatečná kontrola).

V červnu bylo šetřeno 8 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 9 000,- Kč.

V červnu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, bylo uloženo 1 opatření – nařízení sanitace. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ.

– Ústí nad Labem, 8. 7. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2021 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 150 kontrol ve 146 provozních jednotkách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o kontroly Mimořádných opatření MZ v provozovnách stravovacích služeb, po ohlášení zahájení činnosti a o šetření podnětů.

Za zjištěné závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 16 000,- Kč (3x byla zjištěna nevhodná manipulace s potravinami, 1x závady ve skladování potravin, 1x ve sledovatelnosti, 1x při křížení činností a 1x porušení chladícího řetězce, 1x nebyl zaveden HACCP a 1x nebyl HACCP dodržován, 2x byla překročena doba spotřeby). Byla stanovena 4 nápravná opatření, 2x byla nařízena likvidace potravin, 1x pozastavení činnosti a 1x uzavření provozní jednotky.

V květnu byly šetřeny 3 podněty, které byly oprávněné. V květnu nebyl šetřen žádný případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 10. 6. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2021 – Ústecký kraj

S ohledem na trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách, které byly buď uzavřeny nebo měly omezený provoz. V měsíci dubnu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 32 kontrol v 32 provozních jednotkách stravovacích služeb.

Jednalo se zejména o kontroly po ohlášení zahájení činnosti a o šetření podnětů. Za zjištěné závady byly uloženy 2 sankcí v celkové výši 5 000,- Kč (1x byla zjištěna nevhodná manipulace s potravinami a 1x bylo zjištěno překročení doby spotřeby). Bylo stanoveno 1 nápravné opatření, byla nařízena likvidace.

V dubnu byly šetřeny 2 podněty, které byly neoprávněné.

V dubnu nebyl šetřen žádný případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění. V dubnu probíhaly i kontroly Mimořádných opatření v provozovnách stravovacích služeb.

– Ústí nad Labem, 10. 5. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2021 – Ústecký kraj

S ohledem na trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách, které byly buď uzavřeny nebo měly omezený provoz. V měsíci březnu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 15 kontrol v 15 provozních jednotkách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o kontroly po ohlášení zahájení činnosti a o šetření podnětů.

Za zjištěné závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 17 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 1x, závady v provozní hygieně byly zjištěny 1x, 2x byla zjištěna nevhodná manipulace s potravinami, závady při skladování byly zjištěny 2x, 2x bylo zjištěno překročení doby spotřeby, 1x bylo konstatováno křížení činností a závady ve sledovatelnosti, 1x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 2x došlo k porušení chladícího řetězce). Bylo stanoveno 1 nápravné opatření, byla nařízena likvidace. V jednom případě provozovatel dobrovolně uzavřel svou provozní jednotku s ohledem na závady, které byly při šetření konstatovány.

V březnu byly šetřeny 3 podněty, v 1 případě šlo o podnět oprávněný, za závady byla uložena 1 sankce v celkové výši 5 000,- Kč.

V březnu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, byly provedeny odběry vzorků pokrmů, za zjištěné závady byla uložena sankce ve výši 5 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 4. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2021 – Ústecký kraj

S ohledem na trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách, které byly buď uzavřeny nebo měly omezený provoz. V měsíci únoru 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 26 kontrol ve 24 provozních jednotkách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o kontroly po ohlášení zahájení činnosti a o šetření podnětů.

Za zjištěné závady byly uděleny 4 sankce v celkové výši 5 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 1x, závady v provozní hygieně byly zjištěny 1x, závady při skladování byly zjištěny 3x, 1x bylo zjištěno překročení doby spotřeby, 2x bylo konstatováno křížení činností a závady ve sledovatelnosti, 2x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x došlo k porušení chladícího řetězce). Nebyla stanovena žádná nápravná opatření.

V únoru byly šetřeny 4 podněty, v 1 případě šlo o podnět oprávněný, za závady byla uložena 1 sankce v celkové výši 5 000,- Kč.

V únoru byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, byly provedeny odběry vzorků pokrmů, šetření ještě probíhá.

– Ústí nad Labem, 9. 3. 2021

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2021 – Ústecký kraj

S ohledem na trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách, které byly buď uzavřeny nebo měly omezený provoz. V měsíci lednu 2021 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 7 kontrol v 6 provozních jednotkách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o kontroly po ohlášení zahájení činnosti a o šetření podnětů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto nebyly uděleny žádné sankce ani nápravná opatření.

V lednu byly šetřeny 3 podněty, které se týkaly nedodržování Usnesení vlády a Mimořádného opatření, všechny podněty byly vyhodnoceny jako neoprávněné, nedostatky v porušování Usnesení vlády a Mimořádných opatření nebyly v době kontroly zjištěny.

V lednu nebyl šetřen žádný případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 11. 2. 2021

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: