SZD – v roce 2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2020 – Ústecký kraj

S ohledem na trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách, které byly buď uzavřeny nebo měly omezený provoz.

V měsíci prosinci 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 5 kontrol v 5 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady byla udělena 1 sankce v celkové výši 1 000,- Kč (závady v provozní hygieně byly zjištěny 1x, 1x bylo konstatováno překročení doby spotřeby, 1x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP). Nebylo uloženo žádné opatření.

V prosinci byly šetřeny 2 podněty, v 1 případě šlo o podnět oprávněný a za závady byla uložena sankce v celkové výši 1 000,- Kč.

V prosinci nebyl šetřen žádný případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 31.12.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2020 – Ústecký kraj

S ohledem na trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách, které byly buď uzavřeny nebo měly omezený provoz.

V měsíci listopadu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 10 kontrol v 10 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady byly uděleny 2 sankce v celkové výši 15 000,- Kč (1x byly zjištěny závady ve skladování potravin, 1x byly konstatovány provozně technické závady). Bylo uloženo 1 opatření (1x musela být provedena dodatečná kontrola).

V listopadu byly šetřeny 4 podněty, jednalo se zejména o podněty na nedodržování Usnesení vlády č. 1116.

V listopadu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, byly zjištěny závady, za které byla uložena sankce ve výši 8 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11.12.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2020 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 9 kontrol v 9 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady byly uděleny 3 sankce v celkové výši 6 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 1x, 1x bylo konstatováno křížení činností, 1x byly konstatovány závady ve skladování potravin, 2x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP). Bylo uloženo 1 opatření (1x musela být provedena dodatečná kontrola).

V říjnu bylo šetřeno 5 podnětů, v 1 případě šlo o podnět oprávněný, za závady byla uložena 1 sankce v celkové výši 1 000,- Kč.

V říjnu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 05.11.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2020 – Ústecký kraj

V měsíci září 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 86 kontrol v 85 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 16 sankcí v celkové výši 71 500,- Kč (zdravotní průkaz nepředložil jeden zaměstnanec, závady v osobní hygieně byly zjištěny 3x, nedostatky v provozní hygieně 8x, 7x bylo konstatováno křížení činností, 2x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 2 nedostatky ve sledovatelnosti a 4 závady při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 6x závady ve skladování potravin, 3x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x chybělo zavedení systému HACCP, 4x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x byly zjištěny stavební závady a u 2 pracovníků byly zjištěny nedostatky v proškolení). Bylo uloženo 11 opatření (2x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 2x byla nařízena sanitace a 8x musela být provedena dodatečná kontrola).

V září bylo šetřeno 7 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 35 000,- Kč a byly uloženy 2 opatření (1x uzavření provozní jednotky a 1x nařízení sanitace).

V září byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 07.10.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2020 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 142 kontrol ve 141 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 35 sankcí v celkové výši 118 500,- Kč (zdravotní průkaz nepředložil jeden zaměstnanec, závady v osobní hygieně byly zjištěny 6x, nedostatky v provozní hygieně 13x, 15x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 7 nedostatků ve sledovatelnosti a 7 závad při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 11x závady ve skladování potravin, 5x došlo k porušení teplotního řetězce, 10x chybělo zavedení systému HACCP, 12x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány a u 6 pracovníků byly zjištěny nedostatky v proškolení). Bylo uloženo 14 opatření (1x byla nařízeno uzavření PJ, 1x pozastavení činnosti, 2x byla nařízena sanitace, 1x likvidace potravin a 9x musela být provedena dodatečná kontrola).

V srpnu bylo šetřeno 21 podnětů, v 9 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 9 sankcí v celkové výši 53 500,- Kč, byly uloženy 3 opatření (1x uzavření provozní jednotky, 1x likvidace potravin a 1x sanitace).

V srpnu nebyly šetřeny žádné případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 11.09.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc srpen 2020 – Ústecký kraj

V srpnu 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 19 kontrol (2x hračky, 10x kosmetické přípravky, 7x výrobky pro styk s potravinami) v 16 provozovnách. Za zjištěné závady byly uděleny 2 sankce v celkové výši 5 000,- Kč (1x kosmetické přípravky po DMT prodávané neoznačené a neoddělené, 1x neoznačené kosmetické přípravky).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce výrobků určených pro styk s potravinami.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na zdravotní rizika měkčených plastových hraček popř. jejich částí byly odebrány 4 vzorky hraček. V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů byly provedeny kontroly u 2 výrobců potravin.

V srpnu nebyla šetřena žádná notifikace RAPEX, ani RASFF, byly šetřeny 2 nebezpečné výrobky.

V srpnu byl šetřen 1 podnět (legislativní požadavky na uvedení kosmetických přípravků na trh), který byl oprávněný.

– Ústí nad Labem, 04.09.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2020 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 152 kontrol ve 151 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 41 sankcí v celkové výši 163 500,- Kč (zdravotní průkaz nepředložil jeden zaměstnanec, závady v osobní hygieně byly zjištěny 8x, nedostatky v provozní hygieně 19x, 14x bylo konstatováno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 7 nedostatků ve sledovatelnosti a 11 závad při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 15x závady ve skladování potravin, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 5x chybělo zavedení systému HACCP, 18x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, byly zjištěny nedostatky v proškolení u 6 pracovníků, ve 2 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, nebyly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření, 2x byly zjištěny nedostatky u označení provozoven s ohledem na kouření, 4x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 2x byly zjištěny nedostatky při prodeji zmrzliny a 1x bylo nedostatečné označování alergenů). Bylo uloženo 6 opatření (1x byla nařízeno uzavření PJ a 5x musela být provedena dodatečná kontrola).

V červenci bylo šetřeno 14 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 36 000,- Kč.

V červenci byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, byly uloženy 2 sankce v celkové výši 2 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11.08.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc červenec 2020 – Ústecký kraj

V červenci 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 25 kontrol (4x hračky, 11x kosmetické přípravky, 10x výrobky pro styk s potravinami) v 16 provozovnách. Za zjištěné závady bylo uděleno 7 sankcí v celkové výši 11000,- Kč (2x kosmetické přípravky po DMT prodávané neoznačené a neoddělené, 1x neoznačené kosmetické přípravky, 3x výrobky určené pro styk s potravinami – nezajištění sledovatelnosti, 1x výrobky určené pro děti ve věku do 3 let – bez písemného prohlášení).

V rámci celostátního úkolu HH ČR byly odebrány 2 vzorky kosmetických přípravků určených ke slunění.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byly provedeny 4 kontroly správné výrobní praxe u výrobce výrobků určených pro styk s potravinami. V červenci bylo šetřeno 9 notifikací RAPEX (provedeno 27 šetření v tržní síti), byly šetřeny 3 nebezpečné výrobky, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF.

V červenci nebyl šetřen žádný podnět (1x podnět postoupen od ČIŽP na dezinfekční mýdlo Florea, podnět předán místně příslušné KHS – KHS Stč. kraje).

– Ústí nad Labem, 05.08.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2020 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 186 kontrol ve 184 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 24 sankcí v celkové výši 134 000,- Kč (zdravotní průkaz nepředložil jeden zaměstnanec, závady v osobní hygieně byly zjištěny 3x, nedostatky v provozní hygieně 12x, 9x bylo konstatováno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 5 nedostatků ve sledovatelnosti a 4 závady při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 8x závady ve skladování potravin, 2x došlo k porušení teplotního řetězce, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 9x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, byly zjištěny závady v proškolení u 3 pracovníků, ve 4 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, nebyly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření, 2x byly zjištěny nedostatky u označení provozoven, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti a 1x byly zjištěny nedostatky v označování alergenů). Bylo uloženo 7 opatření (1x byla nařízena sanitace a 1x pozastavení činnosti, 5x musela být provedena dodatečná kontrola).

V červnu bylo šetřeno 7 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 20 000,- Kč.

V červnu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, byly uloženy 3 sankce v celkové výši 30 000,- Kč a byla uložena 2 opatření (1x sanitace a 1x pozastavení činnosti).

– Ústí nad Labem, 08.07.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc červen 2020 – Ústecký kraj

V červnu 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 42 kontrol (10x hračky, 22x kosmetické přípravky, 8x výrobky pro styk s potravinami, 2x výrobky pro děti do 3 let) ve 23 provozovnách. Za zjištěné závady byly uděleny 2 sankce v celkové výši 3000,- Kč (1x kosmetické přípravky po DMT prodávané neoznačené a neoddělené, 1x neoznačené kosmetické přípravky).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na zdravotní rizika měkčených plastových hraček popř. jejich částí bylo provedeno 5 kontrol, během nichž bylo odebráno 5 vzorků hraček. V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byly provedeny 3 kontroly správné výrobní praxe u výrobců kosmetických přípravků.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce výrobků určených pro styk s potravinami. Byl proveden regionální státní zdravotní dozor zaměřený na monitoring obalových materiálů u 2 výrobců potravin.

V červnu bylo šetřeno 11 notifikací RAPEX (provedeno 33 šetření v tržní síti), bylo šetřeno 14 nebezpečných výrobků, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF. V červnu nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 02.07.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2020 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 118 kontrol ve 118 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 13 sankcí v celkové výši 37 000,- Kč (zdravotní průkaz předložili všichni zaměstnanci, závady v osobní hygieně byly zjištěny 5x, nedostatky v provozní hygieně 5x, 2x bylo konstatováno křížení činností, 6x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 2 nedostatky ve sledovatelnosti a 6 závad při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 6x závady ve skladování potravin, 3x došlo k porušení teplotního řetězce, 5x chybělo zavedení systému HACCP, 6x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, byly zjištěny závady v proškolení u 2 pracovníků, ve 2 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, nebyly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření ani u označení provozoven, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti a 1x byly zjištěny nedostatky v označování alergenů). Bylo uloženo 5 opatření (1x byla nařízena likvidace, 2x sanitace a 2x pozastavení činnosti).

V květnu bylo šetřeno 8 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 13 000,- Kč. V květnu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 08.06.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc květen 2020 – Ústecký kraj

V květnu 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 12 kontrol (1x hračky, 8x kosmetické přípravky, 2x výrobky pro děti do 3 let, 1x výrobky související s tabákovými výrobky = elektronické cigarety, náhradní náplně do el. cigaret a bylinné výrobky určené ke kouření) v 5 provozovnách. Sankce ani opatření nebyly uloženy.

V květnu bylo šetřeno 12 notifikací RAPEX (provedeno 12 šetření v tržní síti), byly šetřeny 4 nebezpečné výrobky, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF. V květnu nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 09.06.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2020 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu trval nouzový stav v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v České republice, proto byl omezen státní zdravotní dozor v provozních jednotkách.

V měsíci dubnu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 11 kontrol v 10 provozních jednotkách stravovacích služeb.

Za zjištěné závady bylo uděleno 6 sankcí v celkové výši 31 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 2x, 4x bylo zjištěno porušení Mimořádných opatření a Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření).

V dubnu byly šetřeny 3 podněty, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 12 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11.05.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2020 – Ústecký kraj

V měsíci březnu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 73 kontrol v 72 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 19 sankcí v celkové výši 83 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 1x, nedostatky v provozní hygieně 6x, 9x bylo konstatováno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 2 nedostatky ve sledovatelnosti a 7 závad při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 6x závady ve skladování potravin, 2x chybělo zavedení systému HACCP, 6x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x byly zjištěny závady v proškolení pracovníků, v 5 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, nebyly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření ani v označování provozní jednotky a 1x byly zjištěny nedostatky v označování alergenů). Bylo uloženo 9 opatření (1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti v provozní jednotce, 1x byla nařízena sanitace a 6x byla uložena náhrada nákladů).

V březnu bylo šetřeno 5 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 15 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 08.04.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc březen 2020 – Ústecký kraj

V březnu 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 16 kontrol (6x hračky, 7x kosmetické přípravky, 2x výrobky pro styk s potravinami, 1x výrobky pro děti do 3 let) ve 12 provozovnách. Sankce nebyly uloženy žádné. Nebylo uděleno žádné opatření, nebylo provedeno žádné dobrovolné opatření ze strany kontrolované osoby.

V březnu bylo šetřeno 12 notifikací RAPEX (provedeno 24 šetření v tržní síti), byly šetřeny 2 nebezpečné výrobky, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF. V březnu nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 03.04.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2020 – Ústecký kraj

V měsíci únoru 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 159 kontrol ve 159 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 46 sankcí v celkové výši 135 000,- Kč (1x chyběl zdravotní průkaz zaměstnance, závady v osobní hygieně byly zjištěny 7x, nedostatky v provozní hygieně 18x, 6x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 5 nedostatků ve sledovatelnosti a 8 závad při manipulaci s potravinami, 6x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 10x závady ve skladování potravin, 8x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x chybělo zavedení systému HACCP, 17x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, nebyly zjištěny závady v proškolení pracovníků, ve 4 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, nebyly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření, 1x nebyla provozní jednotka dostatečné označena, 1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti a 1x byly zjištěny nedostatky v označování alergenů). Bylo uloženo 8 opatření (1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 7x byla uložena náhrada nákladů).

V únoru bylo šetřeno 5 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 30 000,- Kč.

V únoru byly přešetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 06.03.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc únor 2020 – Ústecký kraj

V únoru 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 42 kontrol (15x hračky, 14x kosmetické přípravky, 5x výrobky pro styk s potravinami, 4x výrobky pro děti do 3 let, 4x výrobky související s tabákovými výrobky = elektronické cigarety, náhradní náplně do el. cigaret a bylinné výrobky určené ke kouření) ve 20 provozovnách. Za zjištěné závady byly uděleny 3 sankce v celkové výši 3 000,- Kč (2x kosmetické přípravky po DMT prodávané neoznačené a neoddělené, 1x neoznačené kosmetické přípravky). Bylo provedeno 1x dobrovolné opatření ze strany kontrolované osoby (stažení z prodeje a likvidace).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na zdravotní rizika měkčených plastových hraček popř. jejich částí byly odebrány 2 vzorky hraček.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce kosmetických přípravků.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce výrobků určených pro styk s potravinami.

Byl proveden regionální státní zdravotní dozor zaměřený na monitoring obalových materiálů u 2 výrobců potravin.

V únoru bylo šetřeno 20 notifikací RAPEX (provedeno 30 šetření v tržní síti), bylo šetřeno 14 nebezpečných výrobků, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF. V únoru nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 03.03.2020

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2020 – Ústecký kraj

V měsíci lednu 2020 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 168 kontrol ve 166 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 40 sankcí v celkové výši 161 000,- Kč (2x chyběly zdravotní průkazy zaměstnanců, závady v osobní hygieně byly zjištěny 5x, nedostatky v provozní hygieně 14x, 4x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 7 nedostatků ve sledovatelnosti a 16 závad při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 7x závady ve skladování potravin, 3x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x chybělo zavedení systému HACCP, 15x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 4x chybělo proškolení pracovníků, v 5 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 3x byly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření a 3x závady při označování provozní jednotky, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 3x zjištěny nedostatky v označování alergenů). Bylo uloženo 7 opatření (4x byla nařízena likvidace potravin, 1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 2x sanitace).

V lednu bylo šetřeno 9 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 2 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 07.02.2020

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc leden 2020 – Ústecký kraj

V lednu 2020 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 24 kontrol (9x hračky, 9x kosmetické přípravky, 3x výrobky pro styk s potravinami, 3x výrobky pro děti do 3 let ) v 15 provozovnách. Za zjištěné závady bylo uděleno 5 sankcí v celkové výši 7 000,- Kč (4x kosmetické přípravky po DMT prodávané neoznačené a neoddělené, 1x chybějící prohlášení o shodě u FCM). Bylo provedeno 5x dobrovolné opatření ze strany kontrolované osoby (stažení z prodeje a likvidace).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na zdravotní rizika měkčených plastových hraček popř. jejich částí byl odebrán 1 vzorek hračky.

Byl proveden regionální státní zdravotní dozor zaměřený na monitoring obalových materiálů u jednoho výrobce potravin. V lednu bylo šetřeno 21 notifikací RAPEX (provedeno 45 šetření v tržní síti), bylo šetřeno 5 nebezpečných výrobků, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF.

V lednu nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 05.02.2020

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: