Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2024 – Ústecký kraj

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2024 – Ústecký kraj

V květnu 2024 bylo v Ústeckém kraji pracovníky oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice provedeno celkem 236 kontrol ve 234 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 51 sankcí v celkové výši 196 000,- Kč (11x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 28x, 19x závady při manipulaci s potravinami, 13x závady ve skladování potravin a pokrmů, 13x závady ve smyslových vlastnostech potravin a pokrmů, 6x závady u data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, 1x závady ve smyslových vlastnostech potravin a pokrmů, 6x závady ve sledovatelnosti, 6x bylo konstatováno křížení činností, 2x závady v technologickém postupu, 14x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 5x zjištěny závady při uvádění pokrmů do oběhu, 6x nebyl zaveden HACCP, 1x zjištěny závady při skladování odpadů, 3x zjištěny závady v sanitaci, 3x zjištěny závady při přípravě a podávání zmrzliny, 1x zjištěny závady ve školení zaměstnanců ve stravovacích službách, 3x nebyla splněna oznamovací povinnost, 2x nebyl dodržován zákaz kouření, 23x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 9x závady zařízení ve styku s potravinami, 6x nebyly uplatňovány znalosti v ochraně veřejného zdraví, 12x závady při dodržování chladícího řetězce, 10x zjištěny závady při vyšetření vzorků.

Závady v informační povinnosti ohledně alergenů a závady v označování zákazu kouření nebyly zjištěny.

Ve sledovaném období bylo odebráno 86 vzorků a bylo provedeno 355 měření.

Bylo uloženo 21 opatření (1x uzavření provozovny/pozastavení výkonu činnosti, 3x nařízení provedení sanitace, 1x opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie, 16x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V květnu bylo provedeno 9 kontrol na základě podnětů (2 podněty byly neoprávněné, 6 podnětů bylo oprávněných, 1 částečně oprávněný), na základě zjištěných nedostatků bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 25 000,- Kč. Byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, nedostatky byly zjištěny; bylo provedeno 16 kontrol na základě ohlášení činnosti.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost fritovacích tuků a olejů bylo provedeno 37 kontrol a zkontrolováno 40 vzorků tuků a olejů (z toho 1 nevyhověl).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost studených zeleninových pokrmů bylo provedeno 5 kontrol, odebráno 8 vzorků pokrmů (z toho 1 nevyhověl, u 4 vzorků zatím není znám výsledek).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost zmrzlin bylo provedeno 32 kontrol, odebráno 34 vzorků (z toho 10 nevyhovělo).

V Ústí nad Labem, 05.06.2024

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: