SZD – v roce 2024

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2024 – Ústecký kraj

V únoru 2024 bylo v Ústeckém kraji pracovníky oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice provedeno celkem 228 kontrol v 227 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 47 sankcí v celkové výši 182 500,- Kč (11x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 29x, 15x závady při manipulaci s potravinami, 21x závady ve skladování potravin a pokrmů, 17x závady u data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, 2x závady smyslových vlastnostech potravin a pokrmů, 13x závady ve sledovatelnosti, 1x závady v technologickém postupu, 11x bylo konstatováno křížení činností, 16x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 8x zjištěny závady při uvádění pokrmů do oběhu, 7x nebyl zaveden HACCP, 4x zjištěny závady při skladování odpadů, 3x zjištěny závady v sanitaci, 30x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 6x závady zařízení ve styku s potravinami, 3x závady v informační povinnosti ohledně alergenů, 6x závady při uplatňování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví, 18x závady při dodržování chladícího řetězce).

Ve sledovaném období bylo odebráno 91 vzorků a bylo provedeno 474 měření. Bylo uloženo 48 opatření (4x nařízení likvidace pokrmů, 4x nařízení provedení sanitace, 2x pozastavení výkonu činnosti, 38x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů). V únoru byly provedeny 2 kontroly na základě podnětů, oba podněty byly neoprávněné; byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, nedostatky nebyly zjištěny; bylo provedeno 30 kontrol na základě ohlášení činnosti.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost studených zeleninových pokrmů bylo provedeno 7 kontrol, odebráno 15 vzorků (z toho 6 nevyhovělo). V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost fritovacích tuků a olejů bylo provedeno 66 kontrol a zkontrolováno 123 vzorků tuků a olejů (z toho 1 nevyhověl).

– Ústí nad Labem, 10.03.2024

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc únor 2024 – Ústecký kraj

V únoru 2024 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 42 kontrol (6 kontrol zaměřených na výrobku určené pro styk s potravinami, 6 kontrol zaměřených na hračky, 23 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 7 kontrol zaměřených na výrobky související s tabákovými výrobky) ve 34 provozovnách.

Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byla udělena 1 sankce ve výši 1 000,- Kč (závady při dodávání kosmetických přípravků na trh – prošlé kosmetické přípravky). Byla provedena 3 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje, úprava označování kosmetických přípravků).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u osob odpovědných za uvedení kosmetických přípravků na trh byly provedeny 3 kontroly správné výrobní praxe.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 23 kontrol.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na prohlášení o shodě u výrobců potravin a pokrmů, v provozovnách stravovacích služeb bylo provedeno 5 kontrol.

V únoru bylo šetřeno 60 notifikací Rapex (provedeno 60 šetření v tržní síti, z toho 19 šetření na internetu), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 10.03.2024

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2024 – Ústecký kraj

V lednu 2024 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 195 kontrol v 190 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 47 sankcí v celkové výši 206 500,- Kč (7x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 29x, 2x závady při zásobování s pitnou vodou, 16x závady při manipulaci s potravinami, 18x závady ve skladování potravin a pokrmů, 14x závady u data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, 2x závady smyslových vlastnostech potravin a pokrmů, 16x závady ve sledovatelnosti, 14x bylo konstatováno křížení činností, 25x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 7x zjištěny závady při uvádění pokrmů do oběhu, 3x nebyl zaveden HACCP, 2x zjištěny závady při skladování odpadů, 3x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP).

Ve sledovaném období bylo odebráno 52 vzorků a bylo provedeno 427 měření. Bylo uloženo 20 opatření (4x nařízení provedení sanitace, 2x pozastavení výkonu činnosti/uzavření provozovny, 34x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V lednu byly provedeny kontroly na základě 7 podnětů, 3 podněty byly neoprávněné, 3 podněty byly oprávněné, u 1 podnětu nebyla oprávněnost zatím ověřena.

V lednu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, nedostatky byly zjištěny.

– Ústí nad Labem, 09.02.2024

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc leden 2024 – Ústecký kraj

V lednu 2024 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 34 kontrol (11 kontrol zaměřených na hračky, 19 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 4 kontroly zaměřené na výrobky související s tabákovými výrobky) v 19 provozovnách.

Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byly uděleny 4 sankce v celkové výši 4 000,- Kč (závady při dodávání kosmetických přípravků na trh – prošlé kosmetické přípravky). Byla provedena 4 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 19 kontrol.

V lednu bylo šetřeno 38 notifikací Rapex (provedeno 27 šetření v tržní síti, z toho 3 šetření na internetu), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 09.02.2024

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: