Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2023

Schválený rozpočet v Kč  
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem129 709 246
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje117 360 352 
 z toho501 – platy87 261 194 
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru10 914 834 
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech76 346 360 
 502 – ostatní platby za provedenou práci452 073     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem29 647 085 
 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje10 067 670 
 z toho513 – nákup materiálu1 315 670   
 515 – nakup vody, paliv a energií3 300 000  
 516 – nakup služeb4 250 000  
 517 – ostatní nákupy1 202 000   
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům1 781 224    
 z toho534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.1 745 224   
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům36 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu500 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu500 000     
  
 Limit zaměstnanců183     
 z tohodle zákoníku práce29     
 dle služebního zákona154     
   
   
 Upravený rozpočet v tis. Kč  
 Příjmy celkem13 383,00     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0,00     
 21 – Příjem z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem50,00     
 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů230,00     
 23 – Příjem z prodeje neinvest. majetku a ostatní nedaň. příjmy0,00     
 31 – Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy0,00     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery2 000,00    
 42 – Investiční přijaté transfery11 103,00    
  
 Výdaje celkem143 709,24 
 z toho50 – Platy a obdobné a související výdaje117 360,35 
 z toho501 – platy87 261,19   
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru9 914,83     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech77 346,36  
 502 – výdaje na ostatní platby za provedenou práci452,07     
 503 – povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem29 647,08  
 51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje11 790,83   
 z toho513 – výdaje na nákup materiálu3 645,44   
 515 – výdaje na nákup vody, paliv a energie3 295,37    
 516 – výdaje na nákup služeb2 710,59     
 517 – výdaje na ostatní nákupy2 109,43     
 519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a dary30,00     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy1 780,72     
 z toho534 – neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity1 745,22     
 536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby35,50     
 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám777,34     
 z toho542 – náhrady placené fyzickým osobám777,34     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje12 000,00   
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku12 000,00   
  
 Limit zaměstnanců183     
 z tohodle zákoníku práce29     
 dle služebního zákona154  

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: