Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2024

Schválený rozpočet v tis. Kč  
 Příjmy celkem280,00     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0,00     
 21 – Příjem z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem50,00     
 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů230,00     
 23 – Příjem z prodeje neinvest. majetku a ostatní nedaň. příjmy0,00     
 31 – Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy0,00     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0,00     
 42 – Investiční přijaté transfery0,00     
  
 Výdaje celkem126 798,92     
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje115 039,98     
 z toho501 – platy85 526,98     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru9 844,51     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech75 682,47     
 502 – výdaje na ostatní platby za provedenou práci452,07     
 503 – povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem29 060,92     
 51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje10 567,67     
 z toho513 – výdaje na nákup materiálu1 315,67     
 515 – výdaje na nákup vody, paliv a energie3 300,00     
 516 – výdaje na nákup služeb4 750,00     
 517 – výdaje na ostatní nákupy1 202,00     
 519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a dary0,00     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy891,27     
 z toho534 – neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity855,27     
 536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby36,00     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje300,00     
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku300,00     
   
 Datum vydání: 04.01.2024 
 Vypracovala: Ing. Radka Šumová, ředitelka ekonomicko provozního odboru 

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: