Informace pro zájemce o zkoušky ze znalostí hub

Informace pro zájemce o zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Informuje zájemce o zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem oznamuje, že zkoušky ze znalostí hub pro žadatele s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby na území Ústeckého kraje, se budou konat v termínu 25.06.2024 (úterý) v 10:00 hodin .

Zkoušky jsou určeny:

  • provozovatelům potravinářských podniků provozujících stravovací služby, kteří chtějí využít k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru a nemají ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub;
  • provozovatelům potravinářských podniků, kteří chtějí uvádět na trh nebo k dalšímu zpracování volně rostoucí jedlé houby;
  • zájemcům z řad veřejnosti;

Přihlášení ke zkoušce

  • ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit plnoletá osoba formou vyplněné přihlášky, kterou doručí na krajskou hygienickou stanici, s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby na území Ústeckého kraje;

Legislativa související s požadavky na znalosti ke zkoušce:

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení;
  • vyhláška č. 397/2021 Sb., kterou se stanoví požadavky na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány;

Přihlášku ke zkoušce laskavě zašlete nejpozději týden před termínem zkoušky datovou schránkou,
e-mailem nebo poštou na adresu:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01, Ústí nad Labem                                                              

IDDS: 8p3ai7n

e-mail: e-podatelna@khsusti.cz

Přihláška ke stažení ZDE

Správní poplatek činí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Příloha Sazebník část I, položka 92 částku 500,- Kč. Částka musí být na účet 19-8327411/0710 připsána nejpozději 2 dny před konáním zkoušky, do poznámky uvést jméno zájemce o zkoušku.

Kontakt:
Bc. Karin Straková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání, telefon: +420 477 755 145

Za odbor HV a PBU: Ing. Miriam Riessová, ředitelka odboru HV a PBU

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: