Venkovní hrací plochy – informace

Hygienické požadavky jsou stanoveny § 13 odst.2, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví , ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích ( § 33 a příloha č.10).

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit , aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně a parazitárně znečištěn nad limity upravené prováděcím předpisem . Tím je vyhláška č.135/2004 Sb. s přílohami , kde jsou hygienické limity uvedeny. Podmínky provozu hrací plochy s pískovištěm , režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upravuje provozovatel v provozním řádu.

Provozní řád dětského hřiště a pískoviště by měl obsahovat údaje o provozovateli, správci , odpovědnosti za úklid a údržbu, provozní době , denním úklidu a údržbě, péči o písek , výměně písku, zábraně vstupu volně pobíhajících zvířat apod.

Státní zdravotní dozor pískovišť – venkovních hracích ploch dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádí orgán ochrany veřejného zdraví ( KHS ).

Kontroly se nevztahují pouze na venkovní hrací plochy předškolních a školských zařízení , ale také na venkovní hrací plochy určené pro hry dětí , které jsou k tomuto účelu zkolaudovány a mají svého provozovatele .

Předmětem kontroly je kontrola provozního řádu a vizuální kontrola pískoviště ( popř. kontrolní laboratorní vyšetření písku ).

Provozované venkovní hrací plochy, které vyhovují podmínkám stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.135/2004 Sb., by měly být známy veřejnosti jako vyhovující hygienickým požadavkům. Jde především o plochy, u kterých je vytvořen předpoklad, že písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebude mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn, plochy budou oploceny a hřiště bude mít řízený provoz a zpracovaný provozní řád. S touto informací by měla být veřejnost seznámena v místě obvyklým způsobem .