Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2021

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem146 236 425     
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje119 779 615     
 z toho501 – platy88 681 199     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru10 507 156     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech78 174 043     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem30 258 228     
 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje22 703 185     
 z toho513 – nákup materiálu1 684 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 740 000     
 516 – nakup služeb16 296 369     
 517 – ostatní nákupy1 982 816     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům1 803 625     
 z toho534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.1 773 625     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu250 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu250 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje1 700 000     
  
 Limit zaměstnanců193     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona161 

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: