Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2019

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem129 782 338     
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje108 141 954     
 z toho501 – platy79 862 762     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru10 022 160     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech69 840 602     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem27 439 004     
 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje19 763 129     
 z toho513 – nákup materiálu2 193 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 200 000     
 516 – nakup služeb11 937 000     
 517 – ostatní nákupy2 433 129     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům1 627 255     
 z toho534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.1 597 255     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu250 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu250 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
  
 Limit zaměstnanců183     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona151     
   

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: