Opatření související se zavedením vnitřního oznamovacího systému (určení příslušné osoby) dle § 8 a 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon č. 171/2023 Sb.“), byl v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen KHS) zaveden vnitřní oznamovací systém a dle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023Sb., ředitel KHS určil státní zaměstnankyni JUDr. Irenu Wolfovou, ředitelku odboru správního a státního zaměstnance Bc. Davida Pavloviče, odborného radu v oddělení personálně správním, jako příslušné osoby.

Tyto příslušné osoby v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 171/2023 Sb.

 1. přijímají a posuzují důvodnost oznámení podaného jejím prostřednictvím o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
  • a) má znaky trestného činu,
  • b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
  • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
   • 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   • 2. daně z příjmů právnických osob,
   • 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • 4. ochrany spotřebitele,
   • 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   • 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   • 7. ochrany životního prostředí,
   • 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   • 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   • 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   • 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   • 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   • 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   • 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.
 3. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí
  • a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • b) služba,
  • c) samostatná výdělečná činnost,
  • d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • g) správa svěřenského fondu,
  • h) dobrovolnická činnost,
  • i) odborná praxe, stáž, nebo
  • j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Příslušné osoby navrhují povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2023 Sb.

Příslušné osoby dále plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona č. 171/2023 Sb., a postupují při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně, zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti podle zákona č. 171/2023, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon č. 171/2023 nestanoví jinak.

Oznámení o porušení práva je možné podat těmito způsoby:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA ZÁKON 171“;
 • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@khsusti.cz;
 • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní linky: +420 477 755 177 a +420 477 755 184, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou adresu whistleblowing@khsusti.cz.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/.

Externí oznamovací systém je dále určen osobám, které oznamují porušení práva EU týkající se výše uvedených oblastí uvedených ve Směrnici, ale nesouvisející s agendou spadající do působnosti Ministerstva vnitra.

Příslušné osoby kontrolují obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě úložiště datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den.

Odkaz na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie –

Odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti České republiky, gestora systému pro oznamovatele porušení práva Unie – https://oznamovatel.justice.cz/