Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti

Legislativní opatření pro zotavovací akce:
Povinnosti osoby pořádající zotavovací akce jsou dány těmito předpisy:
zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( novelizovaná vyhláškou č. 148/2004 Sb. )

Další povinnosti související s pořádáním zotavovací akce jsou zahrnuty v těchto vyhláškách:

vyhláška MZ ČR č.137/2004 Sb., o požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
vyhláška MZ ČR č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Zotavovací akce

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. získat specifické dovednosti. ( § 8, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění).

Povinnosti pořádající osoby – ohlašovací povinnost ( § 8, odst.3, zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ( hygienické stanici v místě konání akce):

a) termín a místo jejího konání b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akce c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou d) způsob zajištění stravování e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni Pokud pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, musí být součástí výše uvedené ohlašovací povinnosti i protokol o zkráceném rozboru pitné vody. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Podmínky účasti dětí na zotavovacích akcích ( § 9, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění )

Na zotavovací akci lze přijmout pouze dítě, které :
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní , nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Posudek má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti je uveden v příloze č.3 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

b) nejeví známky akutního onemocnění

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Skutečnosti uvedené pod písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení ( tzv. bezinfekčnost) zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Podmínky účasti fyzických osob na zotavovací akci ( § 10, zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

a) Fyzické osoby, které vykonávají na zotavovací akci dozor nebo zdravotní péči musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje. Posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Tato povinnost se nevztahuje na profesionální pedagogické a zdravotní pracovníky. b) Osoby činné při stravování musí splňovat podmínky pro výkon činností epidemiologicky závažných. Tyto osoby musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Pořádající osoba je dále povinna

– zajistit základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce včetně kontroly dodržování zásad osobní hygieny u osob činných ve stravování způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem), za způsobilou se považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka. Student lékařství po ukončení třetího ročníku a fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci ( rozsah a náplň kurzu je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

– zajistit vedení zdravotnického deníku, seznam účastníků, „prohlášení“ a výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při zotavovací akci , uchovávat tyto dokumenty 6 měsíců po skončení zotavovací akce

– informovat osobu, která má dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí

– zajistit vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce. Minimální rozsah vybavení lékárničky je uveden v příloze č.4 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

– zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce.

Stravování

Podmínky zajištění stravování na zotavovací akci jsou uvedeny ve vyhlášce č.106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle charakteru a způsobu poskytované stravovací služby také ve vyhlášce č.137/2004 Sb., v příloze č.1 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou uvedeny skupiny potravin, které nelze podávat ani používat k přípravě pokrmů a podmínky pro použití některých potravin.

Jiné podobné akce pro děti

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví definice zotavovací akce ( § 8, odst.1, zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené příslušným legislativním ustanovením.

Uvedené informace zahrnují pouze část povinností vztahujících se k pořádání zotavovací akce pro děti.

Úplné znění všech povinností je součástí výše uvedené legislativy.