INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 
   

 

 
  1. Název  
    Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dál jen KHS UL)  
     
  2. Důvod a způsob založení  
   

KHS UL byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky, a to Prohlášením o zřízení krajských hygienických stanic ze dne 11. 11. 2002 č.j. 31334/2002 v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), ke dni 1. 1. 2003.

 
     
   

KHS je ve smyslu § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., správním úřadem působícím ve správním obvodu Ústeckého kraje, který je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právním vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu. nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 
     
  3. Organizační struktura  
   

vnitřní organizační struktura

 
   

informace o vnitřních útvarech

 
     
  4. Kontaktní spojení  
  4.1. Kontaktní poštovní adresa  
   

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

 
   

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

 
     
   

územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín

 
   

územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov

 
   

územní pracoviště Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most

 
   

územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46 Litoměřice

 
   

územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny

 
   

územní pracoviště Teplice, Wolkerova 4, 416 65 Teplice

 
     
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  
   

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

 
   

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

 
     
   

územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín

 
   

územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov

 
   

územní pracoviště Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most

 
   

územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46 Litoměřice

 
   

územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny

 
   

územní pracoviště Teplice, Wolkerova 4, 416 65 Teplice

 
     
  4.3. Úřední hodiny  
   

– platí pro všechna pracoviště KHS UL

 
     
    Pondělí 7:30 – 11:00 a 12:00 - 17:00      
    Úterý 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00      
    Středa 7:30 – 11:00 a 12:00 - 17:00      
    Čtvrtek 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00      
    Pátek 7:30 – 11:00 a 12:00 - 14:30      
     
  4.4. Telefonní čísla  
   

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

477 755 110    
   

územní pracoviště Děčín

477 755 210    
   

územní pracoviště Chomutov

477 755 310    
   

územní pracoviště Most

477 755 410    
   

územní pracoviště Litoměřice

477 755 510    
   

územní pracoviště Louny

477 755 610    
   

územní pracoviště Teplice

477 755 710    
     
  4.5. Čísla faxu  
   

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

477 755 112    
   

územní pracoviště Děčín

477 755 212    
   

územní pracoviště Chomutov

477 755 312    
   

územní pracoviště Most

477 755 412    
   

územní pracoviště Litoměřice

477 755 512    
   

územní pracoviště Louny

477 755 612    
   

územní pracoviště Teplice

477 755 712    
     
  4.6 Adresa internetové stránky  
   

www.khsusti.cz

 
     
  4.7 Adresa e-podatelny  
   

Elektronická podání – elektronická podatelna     e-podatelna@khsusti.cz

 
     
   

seznam přípustných formátů příloh elektronických podání dodávaných na emailovou adresu elektronické podatelny

 
     
   

ID datové schránky :     8p3ai7n

 
     
  4.8. Další elektronické adresy  
   

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

sekretariat@khsusti.cz    
   

územní pracoviště Děčín

sekretariat.dc@khsusti.cz    
   

územní pracoviště Chomutov

sekretariat.cv@khsusti.cz    
   

územní pracoviště Most

sekretariat.mo@khsusti.cz    
   

územní pracoviště Litoměřice

sekretariat.lt@khsusti.cz    
   

územní pracoviště Louny

sekretariat.ln@khsusti.cz    
   

územní pracoviště Teplice

sekretariat.tp@khsusti.cz    
     
   

e-mailová adresa pro obecné dotazy

info@khsusti.cz    
     
  5. Případné platby lze poukázat  
    dle účelu platby          
     - uložené sankce č.ú. 19 - 8327411/0710    
     - uložené náhrady nákladů řízení č.ú. 19-8327411/0710    
     
  6.     710 091 83  
     
  7. DIČ    ------  
     
  8. Dokumenty  
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
  8.2 Rozpočet  
   

    Rozpočet

 
   

    Údaje o rozpočtu a účetní výkazy za rok 2013

 
     
  9. Žádosti o informace  
    dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  
     
    písemné žádosti a další podání - kontaktní poštovní adresy KHS UL  
    osobní podání - podatelny v místech úřadoven pro osobní návštěvu  
    elektronická podání - elektronická podatelna  
     
  10. Příjem žádostí a dalších podání  
     
    písemné žádosti a další podání - kontaktní poštovní adresy KHS UL  
    osobní podání - podatelny v místech úřadoven pro osobní návštěvu  
    elektronická podání - elektronická podatelna  
     
     
  11. Opravné prostředky  
   

Proti správnímu rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictví KHS UL ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, není-li zákonem stanoveno jinak.

 
     
  12. Formuláře  
     
  13. Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životných situací  
     
  14. Předpisy  
  14.1. Nejdůležitější používané předpisy  
  14.2. Vydané právní předpisy  
     
  15. Úhrady za poskytování informací  
     
    kopie nebo výtisk A4 - jednostranné černobílé

2 Kč

     
    kopie nebo výtisk A4 - oboustranné černobílé

4 Kč

     
    kopie nebo výtisk A3 - jednostranné černobílé

4 Kč

     
    kopie nebo výtisk A3 - oboustranné černobílé

8 Kč

     
    1 ks nenahraného CD

15 Kč

     
    poštovné + balné

dle platného ceníku České pošty

   
    osobní náklady za 1 hodinu

235 Kč

     
    osobní náklady za poskytnutí informace v čase kratším než 1 hodina

alikvotní část

   
     
   

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 60,- Kč nebudou náklady žadateli účtovány. osobními náklady se rozumí náklady poskytovatele na mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. Úhrada je splatná předem.

 
     
  16. Licenční smlouvy    ------  
     
  17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.  
     
  18. Informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.  
     
   

Další informace :

 
 

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 
 

V rámci KHS jsou zpracovávány osobní údaje za účelem zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví a to dle ustanovení § 79 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou zpracovávány osobní údaje zaměstnanců za účelem vedení personální a mzdové agendy a za účelem pojištění sociálního, zdravotního a důchodového, zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

 
 

Údaje jsou vedeny v písemné i elektronické podobě. Doba jejich uchovávání je určena dle stanovených skartačních lhůt obsažených ve spisovém a skartačním řádu KHS.

 
 

Zpřístupnění osobních dat z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví je možné toliko v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek upravených v § 89 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.