Právní úprava pro poskytování informací KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem   podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informace je upraven následujícími právními předpisy:

-  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů,

-  zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů ve znění pozdějších  předpisů,

-  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

-  zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů,

-  zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

-  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-  zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů,

-  Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen Metodický pokyn) – příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 z 6.9.2000).

 

Texty právních předpisů v platném znění najdete na www stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

 

 

Postup KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem při poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

 

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí na Labem je správní úřad (dále jen správní úřad), který je povinným subjektem k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které mu jsou v rámci úřadu dostupné, vztahují se k jeho působnosti a nepřekračují rozsah jeho pravomocí.

Fyzickým a právnickým osobám (dále „žadatelům“) jsou informace poskytovány na základě žádosti nebo zveřejněním.

Žadatel může svou žádost o poskytnutí informace požadovat ústně či písemně.

Správní úřad poskytne žadateli k jeho ústní žádosti ústní  informaci bez zbytečného odkladu, pokud lze takovým způsobem žádost vyřídit. V případě složitějších záležitostí může správní úřad požadovat na žadateli podání písemné žádosti nebo poskytnout písemnou informaci i bez této písemné žádosti, pokud žadatel sdělí své jméno a adresu, na kterou má být písemná informace zaslána.

Pokud žadatele požaduje informaci písemně, musí být z této žádosti zřejmé jakému subjektu je určena a kdo ji podává (u fyzických osob - jméno, příjmení, adresa  a u právnických osob – název a sídlo).

Písemná žádost pak musí tedy obsahovat:

·        musí být srozumitelná

·        musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,

·        nesmí být formulována příliš obecně

 

V případě, že výše uvedené náležitosti písemné žádosti nebudou splněny, bude žadatel vyzván správním úřadem k upřesnění žádosti do 7 kalendářních dnů od jejího podání. Neupřesní-li žadatel svoji žádost do 30 dnů ode dne podání žádosti, rozhodne správní úřad o odmítnutí žádosti.

 

Písemné žádosti  lze podávat  

1. prostřednictvím pošty

     a)   na adresu správního úřadu:

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,

 Moskevská 15, 400 00 Ústí nad Labem

    nebo

  

b)      na adresy jednotlivých územních pracovišť

 

2.   osobně

    v úředních hodinách v sekretariátu KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem    nebo v sekretariátech  územních pracovišť

3.  faxem

na telefonním čísle KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. tel. 477755112 nebo na faxových číslech jednotlivých územních pracovišť

 

4.  prostřednictvím elektronické podatelny

      na e-mailové adrese: e-podatelna@khsusti.cz

 

Lhůty k plnění povinnosti správního úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Povinnost správního úřadu

Délka lhůty

Počátek běhu lhůty

Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

 sdělit žadateli údaje umožňující  vyhledávání a získání zveřejněné informace  

do 7 dnů

ode dne podání žádosti

§ 6 odst. 1

vyzvat žadatele k upřesnění informace

do 7 dnů

ode dne podání žádosti

§ 14 odst. 3 písm. a)

rozhodnout o odmítnutí žádosti , pokud neobdrží od žadatele upřesnění žádosti

do 30 dnů

ode dne podání žádosti

§ 14 odst. 3 písm. a)

 

 

pokud se žádost o informaci nevztahuje k působnosti správního úřadu, žádost odložit a tuto skutečnost žadateli oznámit

do 3 dnů

ode dne podání žádosti

§ 14 odst. 3 písm. b)

 

 

poskytnout požadovanou informaci

do 15 dnů

ode dne přijetí podání žádosti či jeho doplnění (upřesnění)

§ 14 odst. 3 písm.c)

Podání žádosti se rozumí den doručení žádosti správnímu úřadu.

 

Opravný prostředek - odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4, doručené na adresu: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 00 Ústí nad Labem.

 

Odvolání  proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat tyto náležitosti:  

  • označení žadatele - jméno, příjmení a adresu u fyzické osoby, název a sídlo u právnické osoby,
  • předmět původní žádosti informace (jaká informace byla požadována),
  • datum podání žádosti,
  • datum odmítnutí žádosti,
  • v čem je spatřováno porušení zákona,
  • čeho se žadatel (odvolatel) domáhá,
  • datum, podpis odvolatele.

 

 

 

Postup při vyřizování všech žádostí, stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání

 

Do sekretariátu Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a do sekretariátů jeho územních pracovišť jako  správního úřadu lze doručovat podání ve smyslu § 19 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů, stížnosti, oznámení a podněty Rozhodnutí vydaná správním úřadem může povinný subjekt obdržet na místně příslušném územním pracovišti prostřednictvím  vedoucího územního pracoviště nebo na místně příslušném pracovišti Ústí nad Labem prostřednictvím  sekretariátu.

Při vyřizování uvedených podání je správní úřad povinen dodržovat postupy a lhůty uvedené v zák. č. 500/2004 Sb. a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

 

Lhůty pro rozhodnutí podle § 49 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení

 

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně.

V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popřípadě 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodu uvědomit.

 

 

Vyřizování petic podle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním

  

Je-li obsahem podání petice podaná podle zák. č. 85/1990 Sb., je povinna KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem při jejím vyřízení postupovat podle tohoto zákona, obsah petice posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo petici podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

Nepatří-li věc do působnosti KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, je petice postoupena do 5 dnů příslušnému státnímu orgánu. O této skutečnosti je odesílatel písemně informován.

 

 

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  

Informace ke stažení ve formátu pdf (52kB)