Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení protiepidemické  územní pracoviště Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice (ID 261/30110883)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení protiepidemické  územní pracoviště Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice (ID 261/30110883)

Č.j.:  KHSUL  28456/2024

Ústí nad Labem 5. 6. 2024

1.         Údaje o služebním místě

Ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f), zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, v  odboru protiepidemickém, oddělení protiepidemické, s pracovištěm Děčín, Březinova 3, PSČ 406 83 Děčín.  

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby

21   Zdravotnictví a ochrana zdraví.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v jednotlivých oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky;
 • Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal;
 • Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich;
 • Stanovování nezbytných vyšetření a měření pro výkon státního zdravotního dozoru;
 • Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění;
 • Vypracování, provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti oboru epidemiologie a plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu včetně vydávání stanovisek a kontroly jejich plnění;
 • Na základě zjištěných skutečností vydávání rozhodnutí, vyjádření, zákazů činností při porušení povinností v ochraně veřejného zdraví do doby odstranění závad, povolení, osvědčení, stanovisek a závazných stanovisek a plnění úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně řešení mimořádných situací;
 • Samostatné vypracovávání odborně náročných stanovisek dotčeného orgánu státní správy v rámci zákona č. 258/2000 Sb., Zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů pro řízení dle platných právních předpisů;
 • Organizování, řízení a provádění protiepidemických opatření při výskytu nemocniční nákazy, evidence a hlášení nemocničních nákaz, kontrola účinnosti protiepidemických opatření, včetně opatření v oblasti zdravotnických zařízení, včetně odběru vzorků k zajištění laboratorního vyšetření, provádí u poskytovatele lůžkové zdravotní péče prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí;
 • Samostatné provádění výkonů státního zdravotního dozoru v oblasti oboru protiepidemického, včetně zpracování protokolů a návrhů závěrů k odstranění nedostatků;
 • Projednávání, schvalování provozních řádů a vydávání rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., Zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
 • Spolupráce se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu;
 • Spolupráce s ostatními odbory a odděleními KHS UL, včetně konzultací a stanovisek;
 • Plnění dalších úkolů podle pokynů nadřízených;
 • Práce s informačními systémy a s e-spisovou službou, provádění aktualizace údajů o kontrolovaných osobách (ARES, RŽP) před zahájením SZD.

Na služebním místě jsou vykonávány činnosti zařazené do druhé kategorie podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: kontakt s potencionálními původci nemocničních nákaz, epidemiologická činnost v přírodních ohniscích nákaz.

Na služebním místě jsou vykonávány následující činnosti v podmínkách spojených s neuropsychickou zátěží a pravděpodobným rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným výkonem služby včetně míry neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví:  

správní činnost, kterou je vykonávána na služebním místě je dle přílohy č. 4 nařízení č. 304/2014 Sb., zařazena do skupiny I. služba se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, a to vzhledem k nepříjemnosti a kontroverznosti provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby spojeného s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávaného mimo sídlo úřadu, různorodosti podmínek výkonu služby a pravděpodobnosti vystavení účinkům ztěžujících vlivů, které nelze předem předpokládat s ohledem na jeho intenzitu a četnost.

2.         Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27.650  Kč do  40.740 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 1 383 Kč do 6 111 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.4 Zvláštní příplatek

Státnímu zaměstnanci přísluší zvláštní příplatek 900 Kč

2.9 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3.         Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  

Na služebním místě jsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. srpna2024.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

4.         Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. června 2024, tj. v této lhůtě

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu e-podatelna@khsusti.cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 8p3ai7n.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo R/OR EPID DC“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.         Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a)     je státním občanem České republiky[1], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru[2] [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b)     dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)     je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě][3],

d)     je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě][4],

e)     dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. nejméně vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu [5],

f)      má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě][6].

2.   splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem – Služební předpis ředitele KHS UL  č. 1/2024, o stanovení požadavků na služební místa v KHS UL č. j. KHSUL 18019/2024, kterým je požadavek na ŘP sk. B[7].

6.         Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

a)     strukturovaný profesní životopis[8],

b)     motivační dopis.

7.         Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

 

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu. 


[1]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[2]     Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

[3]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

[4]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[6]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

[7]     Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (tj. řidičského průkazu); Při podání žádosti lze podat písemné čestné prohlášení o řidičském oprávnění sk. B, popř. prostou kopii řidičského průkazu; uvedený průkaz je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[8]     V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

Formuláře pro výběrové řízení:

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: