Získání osvědčení prokazující znalost hub 
   
 Za správnost návodu odpovídá: 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
 Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 
 Moskevská 15 
 400 01 Ústí nad Labem 
   
 01. Identifikační číslo 
   
 02. Kód 
   
 03. Pojmenování (název) životní situace 
 Získání osvědčení prokazující znalost hub  
 04. Základní informace k životní situaci 
 Podle § 3 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osoba, která uvádí do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby, osvědčení prokazující znalost hub.  
 Podle § 24 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osvědčení prokazující znalost hub i osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.  
 Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice (OOVZ) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub.  
 Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek.  
 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
 Fyzická osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.  
 Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.  
 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 Prokázání odborné způsobilosti a znalostí v rozsahu daném vyhláškou č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazující znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).  
 Za účelem ověření rozsahu znalostí ustanoví Krajská hygienická stanice odbornou tříčlennou komisi, která provede zkoušku znalostí žadatele a při splnění podmínek vydá osvědčení prokazující znalost hub.  
 Orgán ochrany veřejného zdraví nejméně 14 dní před konáním zkoušky znalosti hub vyrozumí žadatele o místě, dnu a hodině konání zkoušky.  
 07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 Podáním žádosti o provedení zkoušky o znalosti hub, spolu s osvědčením o zdravotní způsobilosti.  
 V žádosti o provedení zkoušky znalosti hub žadatel uvede:  
  a)  jméno, příjmení, popřípadě titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu, 
  b)  dosažené vzdělání a jeho zaměření, 
  c)  délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub. 
 08. Na které instituci životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště  
 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:  
   PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 141-142, 477 755 150 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 240 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 340 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 440 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 540 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 640 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 740 
   
 úřední hodiny:  
     pondělí  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     úterý  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     středa  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     čtvrtek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     pátek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 14.30 hodin 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  -  osvědčení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, včetně odborného vyšetření zraku 
  -  občanský průkaz 
  -  kolek – správní poplatek za vydání osvědčení 500,- Kč 
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 Tiskopis: „Žádost o získání osvědčení o znalosti hub“ je k dispozici v podatelně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem a na podatelnách územních pracovišť Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a ke stažení na webových stránkách Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje www.khsusti.cz.  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 Za vydání osvědčení o znalosti hub je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč položka 92 písm c) a 500,- Kč položka 20 zákona č. 634/2010 Sb., o správních poplatcí, ve znění pozdějších předpisů.  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 Orgán ochrany veřejného zdraví nejméně 14 dní před konáním zkoušky znalosti hub vyrozumí žadatele o místě, dnu a hodině konání zkoušky.  
 Žadatel, který zkoušku znalosti hub úspěšně nevykonal, může zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce.  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
 ---  
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 ---  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít 
 Žádost mužete podat elektronicky na adresu: e-podatelna(*)khsusti.cz . Žádost musí být podepsáno zaruceným elektronickým podpisem.  
 (*) nahradte znakem @  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)  
 Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování  
 18. Jaké jsou související předpisy 
 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 ---  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě pokutu do výše 2 000 000,- Kč.  
 21. Nejčastější dotazy 
 ---  
 22. Další informace 
 ---  
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 
 ---  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 ---  
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání  
 26. Kontaktní osoba 
 vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání: MUDr. Simona Gunarová, číslo tel.: 477755150 e-mail: simona.gunarova(*)khsusti.cz  
 (*) nahradte znakem @  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
 11. 8. 2008  
 28. Popis byl naposledy aktualizován 
 ---  
 29. Datum konce platnosti popisu 
 Nestanoveno.  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
 ---