Provozování stravovací služby 
   
 Za správnost návodu odpovídá: 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
 Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 
 Moskevská 15 
 400 01 Ústí nad Labem 
   
 01. Identifikační číslo 
   
 02. Kód 
   
 03. Pojmenování (název) životní situace 
 Oznámení o zahájení (ukončení) činnosti – provozování stravovací služby.  
 Oznámení významných změn v provozování stravovací služby (změna sortimentu, změna provozní doby apod.).  
 Oznámení o uzavření provozovny.  
 04. Základní informace k životní situaci 
 Podle Kap. II, článku 6, odst. 1, 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin je každá fyzická a právnická osoba provozující stravovací službu povinna zahájení této činnosti oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a to nejpozději v den zahájení. Provozovatel stravovací služby musí OOVZ oznámit každou významnou změnu v provozování této služby a rovněž uzavření stávající provozovny.  
 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
 Fyzická nebo právnická osoba provozující stravovací službu. Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání  
  -  v rámci provozované hostinské činnosti 
  -  v menze 
  -  při stravování fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu 
  -  v rámci zdravotních a sociálních služeb (včetně lázeňské péče) 
  -  při stravování zaměstnanců 
  -  při podávání občerstvení 
  -  při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu 
 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 Pokud chcete provozovat stravovací službu jste povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:  
  -  den zahájení činnosti 
  -  předmět a rozsah činnosti 
  -  umístění provozovny 
 V případě ukončení stravovací služby oznamte OOVZ den ukončení.  
 Právnická osoba kromě výše uvedeného sdělí obchodní firmu, sídlo a právní formu. Fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních předpisů sdělí obchodní firmu a bydliště.  
 07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 U provozoven zřízených na území Ústeckého kraje podejte písemné oznámení Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem, v jednotlivých okresech místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice. Oznámení lze podat v písemné formě doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně místně příslušného územního pracoviště Krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.  
 08. Na které instituci životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště  
 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:  
   PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem 
    odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání, telefon č. 477 755 150, 602 552 451 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 141-142, 477 755 150 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 240 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 340 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 440 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 540 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 640 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice 
    oddělení hygieny výživy, telefon č. 477 755 740 
   
 úřední hodiny:  
     pondělí  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     úterý  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     středa  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     čtvrtek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     pátek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 14.30 hodin 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 K podání oznámení nejsou potřeba žádné doklady.  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 Formuláře jsou k dispozici na jednotlivých odděleních a odboru HV a PBU Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem a na jednotlivých územních pracovištích a ke stažení na webových stránkách Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje www.khsusti.cz. Použití formuláře však není bezpodmínečně nutné.  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 Poplatky nejsou stanoveny.  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 Provozovatel stravovacího zařízení podá písemné oznámení nejpozději v den zahájení stravovací služby. Oznámení změn a ukončení stravovací služby provede provozovatel bezodkladně.  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
 ---  
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 ---  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít 
 Ohlášení mužete podat elektronicky na adresu: e-podatelna(*)khsusti.cz . Ohlášení musí být podepsáno zaruceným elektronickým podpisem.  
 (*) nahradte znakem @  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  
 Vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů  
 K vyhledání na: www.mzcr.cz – informace pro odbornou veřejnost – legislativa – nařízení ES  
 K vyhledání na www.portal.gov.cz  
 18. Jaké jsou související předpisy 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravina a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin  
 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 Opravné prostředky nejsou stanoveny.  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 Za nesplnění nebo porušení oznamovací povinnosti může orgán ochrany veřejného zdraví, oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor, uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000,- Kč. (§ 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).  
 21. Nejčastější dotazy 
 ---  
 22. Další informace 
 ---  
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 
 ---  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 ---  
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání  
 26. Kontaktní osoba 
 vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání: MUDr. Simona Gunarová, číslo tel.: 477755150 e-mail: simona.gunarova(*)khsusti.cz  
 vedoucí oddělení předmětů běžného užívání: Ing. Miriam Riessová, číslo tel.: 477755140 e-mail: miriam.riessova(*)khsusti.cz  
 (*) nahradte znakem @  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
 15. 8. 2008  
 28. Popis byl naposledy aktualizován 
 12.11.2009  
 29. Datum konce platnosti popisu 
 Nestanoveno.  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
 ---