Kategorizace prací 
   
 Za správnost návodu odpovídá: 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
 Odbor hygieny práce 
 Moskevská 15 
 400 01 Ústí nad Labem 
   
 01. Identifikační číslo 
   
 02. Kód 
   
 03. Pojmenování (název) životní situace 
 Návrh na zařazení prací do kategorií (do kategorie třetí nebo čtvrté)  
 04. Základní informace k životní situaci 
 Povinnost pro zaměstnavatele dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
 Zaměstnavatel (agenturní zaměstnavatel) nebo osoba, která podniká podle zvláštního právního předpisu a není zaměstnavatelem ve smyslu zvláštního právního předpisu  
 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 Zahájení práce - do 30 dnů od zahájení podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis.  
 Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.  
 07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 Podáním návrhu na zařazení práce do kategorie třetí nebo čtvrté na Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (pro pracoviště na území okresu Ústí nad Labem) nebo na místně příslušných územních pracovištích Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích , Lounech, Mostě a v Teplicích.  
 Zaměstnavatel uvede:  
   a)  označení práce, 
   b)  název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána, 
   c)  výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně, 
   d)  délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn, 
   e)  návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 
   f)  počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen, 
   g)  opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci 
 08. Na které instituci životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště  
 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:  
   PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 120 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 220 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 320 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 420 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 520 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 620 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice 
    oddělení hygieny práce, telefon č. 477 755 720 
   
 úřední hodiny:  
     pondělí  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     úterý  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     středa  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     čtvrtek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     pátek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 14.30 hodin 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 Nejsou. Struktura podání je podrobně uvedena v bodě 07  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 Úkony nejsou zpoplatněny  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání. V případě, že k rozhodnutí je zapotřebí lhůta delší z dúvodu např. zvlášť složitého případu, činí lhůta až 60 dní (ustanovení § 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád)  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
 ---  
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 ---  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít 
 Ohlášení mužete podat elektronicky na adresu: e-podatelna(*)khsusti.cz . Ohlášení musí být podepsáno zaruceným elektronickým podpisem.  
 (*) nahradte znakem @  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  
 18. Jaké jsou související předpisy 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
 nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  
 nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,  
 nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 uložení pokuty dle § 92 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 21. Nejčastější dotazy 
 ---  
 22. Další informace 
 Současně s podáním návrhu na zařazení práce do kategorie je pro zjednodušení řízení (sloučeného řízení) žádoucí, aby zaměstnavatel zároveň požádal orgán ochrany veřejného zdraví o stanovení minimálního rozsahu a termínů sledování faktorů pracovních podmínek a dále minimální náplně a termínů lékařských preventivních prohlídek a minimální náplně vstupních, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek.  
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 
 internet, školení  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 Kategorizace prací se zdroji ionizujícího záření, včetně určení lékařských preventivních prohlídek, orgánu ochrany veřejného zdraví nepřísluší, zde se postupuje podle zákona č. 18/1997 Sb., (atomový zákon)  
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny práce  
 26. Kontaktní osoba 
 vedoucí odboru hygieny prace: MUDr. Alexandr Vorderwinkler, číslo tel.: 477755120 e-mail: alexandr.vorderwinkler(*)khsusti.cz  
 (*) nahradte znakem @  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
 1. 8. 2008  
 28. Popis byl naposledy aktualizován 
 ---  
 29. Datum konce platnosti popisu 
 Nestanoveno.  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
 Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, které jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením.