Schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení a úsp: 
   
 Za správnost návodu odpovídá: 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
 Odbor protiepidemický 
 Moskevská 15 
 400 01 Ústí nad Labem 
   
 01. Identifikační číslo 
 nevyplňujte  
 02. Kód 
 nevyplňujte  
 03. Pojmenování (název) životní situace 
 Schválení návrhu provozního řádu zdravotnických zařízení a ÚSP  
 04. Základní informace k životní situaci 
 Nestátní zdravotnická zařízení nebo ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení státu anebo ústav sociální péče státu musí mít schválený návrh provozního řádu orgánem ochrany veřejného zdraví před zahájením provozu  
 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
 Fyzická nebo právnická osoba poskytující zdravotní péči  
 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 V žádosti o schválení návrhu provozního řádu adresované Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem uvede následující údaje:  
   Právnická osoba – název zařízení, sídlo a právní formu, název odborného pracoviště, sídlo pokud je odlišné, IČO 
   Fyzická osoba – název zařízení, sídlo, název odborného pracoviště, sídlo pokud je odlišné, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště 
 07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 Žádost o schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení a ÚSP lze podat písemně poštou ( nejlépe doporučeně) nebo osobním podáním na podatelně územních pracovišť Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
 08. Na které instituci životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště  
 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:  
   PRACOVIŠTE ÚSTÍ NAD LABEM, Na kabátě 22, Ústí nad Labem 
    oddělení protiepidemické, MUDr. Eva Patrasová, telefon č. 477 755 164, eva.patrasova(*)khsusti.cz 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín 
    oddělení protiepidemické, PhDr. Hana Plachá, telefon č. 477 755 260, hana.placha(*)khsusti.cz 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov 
    oddělení protiepidemické, MUDr. Zdenka Trmalová, telefon č. 477 755 311, zdenka.trmalova(*)khsusti.cz 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most 
    oddělení protiepidemické, MUDr. Josef Kočí, telefon č. 477 755 460, josef.koci(*)khsusti.cz 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice 
    oddělení protiepidemické, MUDr. Ladislava Matějíčkova, telefon č. 477 755 560, ladislava.matejickova(*)khsusti.cz 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny 
    oddělení protiepidemické, Bc. Zdeňka Klapková , telefon č. 477 755 660, zdenka.klapkova(*)khsusti.cz 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice 
    oddělení protiepidemické, MUDr. Eva Poláčková, telefon č. 477 755 760, eva.polackova(*)khsusti.cz 
    
 úřední hodiny:  
     pondělí  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     úterý  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     středa  7.30- 11.00 a 12:00 – 17.00 hodin 
     čtvrtek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin 
     pátek  7.30 – 11.00 a 12.00 - 14.30 hodin 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 ---  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 Tiskopis: „Žádost o schválení provozních řádů“ je k dispozici na podatelně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem a na podatelnách územních pracovišť a dále na webových stránkách na adrese: www.khsusti.cz  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 ---  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 30 dnů od zahájení řízení, která může být prodloužena až o 30 dnů , jde-li o zvlášť složitý případ  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
 ---  
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 V návrhu provozního řádu musí být uvedeny následující údaje – jméno vedoucího pracoviště zdravotnického zařízení, kontakt – telefon, e.mail, fax,ordinační doba, počet pracovníků, popis užívaných prostor, které musí být schváleny kolaudačním rozhodnutím,uzavřená smlouva o likvidaci odpadů, smlouva o praní prádla ,případně o zajištění úklidu.  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít 
 Žádost mužete podat elektronicky na adresu: e-podatelna(*)khsusti.cz . Ohlášení musí být podepsáno zaruceným elektronickým podpisem.  
 (*) nahradte znakem @  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
   zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 
   zákon č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách 
   vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
   vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem 
 18. Jaké jsou související předpisy 
   Metodické opatření č. 7, Prevence virových hepatitid, částka 12, Věstník MZČR, prosinec 2000 
   Metodické opatření č. 6, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči,částka 9,září 2005 
   vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
   Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
   zákon č. 378/2007 Sb. zákon o léčivech 
   vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 ---  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 Povinnost schváleného návrhu provozního řádu je uložena zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.Za nesplnění nebo porušení stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě nebo právnické osobě pokutu.  
 21. Nejčastější dotazy 
 ---  
 22. Další informace 
 ---  
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 
 ---  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 ---  
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, protiepidemický odbor  
 26. Kontaktní osoba 
 ředitelka odboru MUDr. Olga Štorkánová  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
 07. 11. 2019  
 28. Popis byl naposledy aktualizován 
 ---  
 29. Datum konce platnosti popisu 
 Nestanoveno.  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
 ---