Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě: 
   
 Za správnost návodu odpovídá: 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
 Odbor hygieny dětí a mladistvých 
 Moskevská 15 
 400 01 Ústí nad Labem 
   
 01. Identifikační číslo 
   
 02. Kód 
   
 03. Pojmenování (název) životní situace 
 Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě pro děti (§ 8, 9 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  
 04. Základní informace k životní situaci 
  Pořádající osoba zotavovací akce nebo školy v přírodě je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:  
   a)  termín a místo jejího konání 
   b)  počet zúčastněných dětí na zotavovací akci 
   c)  způsob jejího zabezpečení pitnou vodou 
   d)  způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce 
 Jako součást ohlášení podle odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokol o kráceném rozboru pitné vody. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.  
 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
 Právnická nebo fyzická osoba – pořádající osoba  
 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 Oznamovatel (pořádající osoba) uvede v ohlášení adresovaném příslušné hygienické stanici (v místě konání zotavovací akce nebo školy v přírodě) následující údaje:  
   Právnická osoba v oznámení uvede: obchodní firmu, sídlo a právní formu IČ 
   Fyzická osoba v oznámení uvede: obchodní firmu, bydliště, IČ 
 07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 Oznámení (ohlášení) zotavovací akce lze podat písemně doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně příslušné hygienické stanice (v místě konání zotavovací akce) nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.  
 08. Na které instituci životní situaci řešit 
 Místně příslušná KHS  
 u zotavovacích akcí konaných na území Ústeckého kraje a u putovních zotavovacích akcí, jejichž pocátek je na území Ústeckého kraje je to:  
   Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště 
 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 Místně příslušná KHS  
 u zotavovacích akcí konaných na území Ústeckého kraje a u putovních zotavovacích akcí, jejichž pocátek je na území Ústeckého kraje je to:  
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a její územní pracoviště:  
   PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, Ústí nad Labem 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 150 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN, Březinova 3, 406 83 Děčín 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 250 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV, Kochova 1185, 430 12 Chomutov 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 350 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MOST, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 450 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 550 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY, Poděbradova 749, 440 38 Louny 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 650 
   ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice 
    oddělení hygieny dětí a mladistvých, telefon č. 477 755 750 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 ---  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 Tiskopis: „Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě pro děti“ je k dispozici na podatelně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem a na podatelnách územních pracovišť a dále na webových stránkách na adrese: www.khsusti.cz  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 ---  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 ---  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
 ---  
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 ---  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít 
 Ohlášení mužete podat elektronicky na adresu: e-podatelna(*)khsusti.cz . Ohlášení musí být podepsáno zaruceným elektronickým podpisem.  
 (*) nahradte znakem @  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů §§ 8, 9  
 18. Jaké jsou související předpisy 
 Vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizována vyhláškou č. 148/2004 Sb.), o hygienických požadavcích na zotavovací akce  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 ---  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 Povinnost ohlásit konání zotavovací akce nebo školy v přírodě je uložena zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu.  
 21. Nejčastější dotazy 
 ---  
 22. Další informace 
 V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.  
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 
 ---  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 ---  
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, odbor hygieny dětí a mladistvých  
 26. Kontaktní osoba 
 vedoucí odboru MUDr. Jan Bechyně  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
 23. 4. 2007  
 28. Popis byl naposledy aktualizován 
 ---  
 29. Datum konce platnosti popisu 
 Nestanoveno.  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
 ---