Ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

 
 

 

 
 

MUDr. Lenka Šimůnková       telefon: 477 755 111  e-mail: reditel(*)khsusti.cz

 
     
 

zástupce ředitelky
Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 
 

MUDr. Jozef Král       telefon: 477 755 113  e-mail: jozef.kral(*)khsusti.cz

 
             
     
 

Ředitelka plní zejména tyto úkoly:

 
 

činí jménem této složky veškeré právní úkony statutárního orgánu – určitými právními úkony může pověřit další zaměstnance KHS,

 
 

v rámci organizace vydává vnitřní směrnice a interní normativní akty,

 
 

rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitkách dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,

 
 

rozhoduje o závěru stížností na zaměstnance podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,

 
 

je oprávněn prodloužit lhůtu k odstranění závad uzavřené provozovny dle § 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

 
 

usměrňuje zásadní směry výkonu státního zdravotního dozoru,

 
 

usměrňuje plán kontrolní činnosti, zpravidla na období jednoho roku,

 
 

jmenuje interní komise potřebné pro provoz KHS a odborné komise v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,

 
 

podílí se na spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a krizového řízení příslušného kraje,

 
 

pověřuje zaměstnance KHS k plnění úkolů dle § 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.