Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 
 

 

 
 

Ředitel odboru: MUDr.Simona Gunarová        telefon: 477 755 150  e-mail: simona.gunarova(*)khsusti.cz

 
     
  Vedoucí oddělení hygieny výživy na územních pracovištích: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem Ing. Zuzana Lišková 477 755 141 zuzana.liskova(*)khsusti.cz  
  Děčín Ing. Petra Kotrbová 477 755 240 petra.kotrbova(*)khsusti.cz  
  Chomutov Ing. Jitka Lavičková 477 755 340 jitka.lavickova(*)khsusti.cz  
  Litoměřice Ing. Michaela Šantínová 477 755 540 michaela.santinova(*)khsusti.cz  
  Louny RNDr. Zdeňka Kurková 477 755 640 zdenka.kurkova(*)khsusti.cz  
  Most Ing. Věra Tomková 477 755 440 vera.tomkova(*)khsusti.cz  
  Teplice Ing. Věra Tomková 477 755 440 vera.tomkova(*)khsusti.cz  
             
  Vedoucí oddělení předmětů běžného užívání: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem Ing. Miriam Riessová 477 755 140 miriam.riessova(*)khsusti.cz  
     
 

Činnost odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 
 

Pracovníci oboru HV a PBU provádějí dozor nad dodržováním legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví převážně v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, závodní jídelny a výdejny, nemocniční stravování a stravování v ústavech sociální péče, rychlá občerstvení, cukrárny, kavárny, pivnice, bary, herny a stánky s občerstvení).

 
 

V ostatních potravinářských provozovnách (obchodní síť) provádějí dozor pouze při výskytu alimentárních onemocnění či podezření na toto onemocnění, vzniklém po konzumaci potravin z těchto provozoven.

 
 

Provádí dozor nad dodržováním legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví předmětů běžného užívání (hračky, předměty pro děti do 3 let, kosmetické prostředky, předměty přicházející do přímého tyku s potravinami).

 
 

Vydává stanoviska v rámci řízení podle stavebního zákona ke zřizování nových potravinářských provozoven a provozoven stravovacích služeb a změně užívání těchto provozoven.

 
 

Pracovníci provádějí poradenskou a konzultační činnost – podnikatelské záměry, projektová dokumentace v tužce apod.

 
 
 

Legislativa:

 
 

Nařízení evropského parlamentu a Rady 852/2004/ES, o hygieně potravin

 

Nařízení evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů – zejména § 19 až 24

 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Codex alimentarius – není sice právním předpisem, ale může sloužit jako materiál, který obsahuje výklad, který upřesňuje obsah obecných zásad, stanovených v jednotlivých ustanoveních a stává se tak praktickou pomůckou

 

Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.853/2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

 

Nařízení Komise (ES) ES č.2073/2005,o mikrobiologických kritériích pro potraviny

 

Nařízení Komise (ES) ES č.1441/2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

 

Nařízení Komise (EU) ES č.365/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli

 
Nařízení evropského parlamentu a Rady ES lze najít na stránkách:
www. mzcr.cz – informace pro veřejnost – legislativa – nařízení ES v ČJ
 
Kodex - „Kodex hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování“ lze najít na www.mzcr.cz, Informace pro odbornou veřejnost – prevence a ochrana zdraví - Kodex
 

Informace pro provozovatele zařízení společného stravování (restaurace, závodní kuchyně, nemocniční a ústavní kuchyně, cukrárny, kavárny, pivnice, rychlá občerstvení, bary, herny s občerstvením, stánky s občerstvením

 
Žádost o stanovisko KHS k nově zřizované potravinářské provozovně – náležitosti podání
 
Systém kritických bodů v provozovnách společného stravování
 
Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách
 
Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance) - informace umístěná na stránkách www.mzcr.cz
 
Přehled SZD
 
Předměty běžného užívání (PBU)