Odbor  hygieny práce

 
 

 

 
 

Ředitel odboru:MUDr. Alexandr Vorderwinkler        telefon: 477 755 120  e-mail: alexandr.vorderwinkler(*)khsusti.cz

 
     
  Vedoucí oddělení na územních pracovištích: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem MUDr. Eva Solcerová 477 755 121 eva.solcerova(*)khsusti.cz  
  Děčín MUDr. Romana Tylová 477 755 220 romana.tylova(*)khsusti.cz  
  Chomutov MUDr. Zuzana Peterková 477 755 620 zuzana.peterkova(*)khsusti.cz  
  Litoměřice MUDr.Daniela Marhonsová  477 755 520 daniela.marhonsova(*)khsusti.cz  
  Louny MUDr. Zuzana Peterková 477 755 620 zuzana.peterkova(*)khsusti.cz  
  Most Ing. Pavel Pokorný 477 755 420 pavel.pokorny(*)khsusti.cz  
  Teplice Ing. Karel Chudoba 477 755 720 karel.chudoba(*)khsusti.cz  
           
     
 

Činnost odboru hygieny práce je zaměřena na preventivní hygienický dozor, na státní zdravotní dozor a na ověření podmínek vzniku nemocí z povolání ev. ohrožení nemocí z povolání.

 
       
   

- v preventivním hygienickém dozoru

 
       
 

 plní funkci dotčeného správního úřadu ve kterém vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a kolaudacím ve kterých posuzuje soulad předkládaných projektových dokumentací s požadavky předpisů na ochranu zdraví.

 
 

vydávají stanoviska k provozním řádům zařízení na sběr, výkup nebo odstranění odpadů.

 
       
   

- v rámci státního zdravotního dozoru:

 
       
 

provádí dozor na pracovištích zaměřený na dodržování požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci včetně kontroly zajištění pracovně lékařských služeb.

 
 

řeší podněty na nevyhovující pracovní podmínky a spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci.

 
 

provádí kontroly v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a projednává texty pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

 
 

účastní se kontrol provozů podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

 
 

přezkušují odbornou způsobilost pracovníků pro nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi a vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.

 
 

na žádost zaměstnavatelů rozhodují o zařazení prací do kategorií.

 
       
   

- ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání:

 
       
   

Odbor hygieny práce KHS Ústeckého kraje pro kliniku pracovního lékařství 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (která má od Ministerstvem zdravotnictví povolení k uznávání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání pro území Ústeckého kraje) provádí na pracovištích zaměstnavatelů šetření a ověřování pracovních podmínek a vydává odborná vyjádření.

 
       
   

Vlastní posouzení profesionálního poškození zdraví provádí na základě žádosti ošetřujícího lékaře (praktického i odborného), lékaře pracovně lékařské služby nebo i na žádost zaměstnance klinika pracovního lékařství 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ambulance střediska nemocí z povolání, na adrese Na Bojišti 1, Praha 2 ( objednávání možno na č.tel 224 964 512).

 
       
   

Seznam odškodnitelných nemocí je uveden v příloze k nařízení vlády č. 290/1995 ve znění pozdějších předpisů (č.114/2011 Sb.), kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Jedná se o nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.

 
       
   

Kapitola I – nemoci způsobené chemickými látkami

 
   

Kapitola II – nemoci způsobené fyzikálními faktory (např. hluk, vibrace přenášené na ruce, lokální svalová zátěž)

 
   

Kapitola III – nemoci týkající se dýchacích cest,plic, pohrudnice a pobřišnice

 
   

Kapitola IV – nemoci kožní

 
   

Kapitola V. - nemoci přenosné a parazitární

 
   

Kapitola VI – nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli

 
       
  Obecné předpisy společné pro všechny odbory:  
       
   

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů

 
   

Zákon č. 255/2012 Sb. O kontrole ( kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů

 
   

Zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 
   

Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

 
       
  Předpisy používané v oboru hygiena práce:  
       
   

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně něktreých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Zákon č.373/2011 Sb. o specifickcýh zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče v platném znění

 
       
   

Vyhláška č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů ( chemický zákon),ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o biocidech) ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci,hodnocení, povolování a omezování chemickcýh látek ( nařízení REACH) v platném znění

 
       
   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( nařízení CLP) v platném znění

 
       
   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.582/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání v platném znění

 
       
   

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Vyhláška č.428/2004 Sb. o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickcými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

 
       
   

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Nařízení vlády č.291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

 
       
   

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,mycích ,čistících a desinfekčních prostředků

 
       
   

Nařízení vládyč.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Vyhláška č.104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob,kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemoci z povolání)

 
       
   

Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním - matkám do konce deváteho měsíce po porodu, a pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání ( vahláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 
       
   

Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

Vyhláška č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou exposicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé exposice těchto prací

 
       
   

Vyhláška č.252/2004 Sb.kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,ve znění pozdějších předpisů

 
       
   

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

 
   

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov

 
   

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

 
   

ČSN EN 12464- 1- Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - část 1- Vnitřní pracovní prostory