Odbor hygieny obecné a komunální

 
     
 

Ředitel odboru: Mgr. Roman Šťastný    telefon: 477 755 130       e-mail: roman.stastny(*)khsusti.cz

 
       
  Vedoucí oddělení na územních pracovištích: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem Mgr. Jitka Lokvencová 477 755 134 jitka.lokvencova(*)khsusti.cz  
  Děčín Ing. Jindra Stanková 477 755 230 jindra.stankova(*)khsusti.cz  
  Chomutov Ing. Lenka Andrlová, Ph.D. 477 755 330 lenka.andrlova(*)khsusti.cz  
  Litoměřice Ing. Hana Kovaříkova 477 755 530 hana.kovarikova(*)khsusti.cz  
  Louny Ing. Hana Höferová 477 755 630 hana.hoferova(*)khsusti.cz  
  Most Ing. Jaroslav Rais 477 755 430 jaroslav.rais(*)khsusti.cz  
  Teplice Ing. Renata Ečerová 477 755 730 renata.ecerova(*)khsusti.cz  
       
 

Zajišťuje státní zdravotní dohled nad plněním povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zák.č. 258/2000 Sb. v platném znění.

 
       
 

Činnost odboru hygieny obecné a komunální

 
 

Kontrola plnění povinností provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, veřejných studní,  osob dodávajících pitnou vodu jako součást své podnikatelské nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, vr vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích, osob zásobujících pitnou vodou z individuálních zdrojů veřejné objekty.

 
 

Kontrolu plnění povinností výrobců teplé vody.

 
 

Kontrolu plnění povinností výrobců nebo dovozců výrobků určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru , dopravě apod.

 
 

Kontrolu plnění povinností provozovatelů koupališť ve volné přírodě, umělých koupališť a saun včetně dozoru nad vyhlášenými koupacími oblastmi, rehabilitačními a koupelovými bazény a plaváním kojenců.

 
 

Kontrolu plnění povinností uživatelů staveb nad dodržováním hygienických limitů pro vnitřní prostředí pobytových místností ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, staveb zdravotnických zařízení, ÚSP, ubytovacích zařízení apod.

 
 

Kontrolu plnění povinností osob provozujících činnosti epidemiologicky závažně (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetiky, solárií, masérské a rekondiční služby, tetování, piercing apod.).

 
 

Kontrolu plnění povinností osob poskytujících ubytovací služby.

 
 

Kontrolu plnění povinností provozovatelů pohřebních služeb a krematorií v rozsahu vymezeném v zákoně o pohřebnictví.

 
 

Kontrolu plnění povinností provozovatelů zdravotnických zařízení v záležitostech nakládání s odpady.

 
 

Kontrolu plnění povinností  dodržování  hygienických limitů pro hluk ve vnitřním a venkovním prostoru chráněných staveb.

 
 

Kontrolu plnění povinností osob provozujících zdroje neionizovaného záření.

 
       
 

V rámci preventivního hygienického dozoru jsou podávána stanoviska k projektovým dokumentacím

 
  1.

Pro územní, stavební a kolaudační řízení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona.

 
  2.

Ke všem stupňům územně plánovacích dokumentací ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona.

 
  3.

Staveb podléhajících posuzování podle zák.č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (EIA).

 
  4.

K dokumentacím pro povolení provozu podle zák.č. 76/2002 Sb. (o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

 
       
 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou

 
       
 

            Definice pitné vody a základní požadavky na její jakost, kontrolu této jakosti stanovuje zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhláška min. zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

 
 

            Dle citovaného zákona je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost stanovenou citovanou vyhláškou. Tato jakost je specifikována celkem 70 ukazateli ( mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické), jejichž hygienické limity musí být dodrženy.

 
 

Zde je nutno upozornit, že kromě provozovatele vodovodu má ze zákona stejné povinnosti osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou  potřebu. Za tuto osobu se považuje:

 
  a)

vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovodu je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby,

 
  b)

osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních prostředcích,

 
  c)

vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody,

 
  d)

osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (např, školy, zdravotnická zařízení).

 
       
 

            K zajištění kontroly jakosti pitné vody je provozovatel povinen na stanovených místech provádět odběry vzorků a následně jejich rozbory. Místa odběru vzorků jsou schvalována orgánem ochrany veřejného zdraví,  četnost a rozsah rozborů je uveden v citované vyhlášce. Kontrolou dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví je pověřen orgán ochrany veřejného zdraví -  příslušná krajská hygienická stanice.

 
 

Základní formou zdravotního dozoru je kontrola výsledků provozovatele, kromě toho se provádí odběr vzorků pitné vody a jejich rozbor ve zdravotním ústavu. Pro představu uvádíme, že v okrese Ústí nad Labem je 85 vodovodů. V dalších 4 obcích je pak rozvod vody proveden, ale tento „vodovod“ nemá provozovatele. Občané v těchto obcích za odběr vody neplatí, ale také není právnická osoba, která by zodpovídala za jakost vody v tomto „ vodovodu“.

 
       
 

Upozornění pro provozovatele koupališť a bazénů

 
       
 

            Provozovatelé koupališť ve volné přírodě, umělých koupališť a saun mají povinnost vyplývající z ustanovení § 6 odst. 3, písm.b) zák.č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o povinnost zajistit vlastní provozní kontrolu kvality vody u držitele osvědčení o akreditaci či u držitele autorizace. Protokol o výsledku kontroly se pak předává orgánu ochrany veřejného zdraví v elektronické podobě. Další povinnosti jsou upraveny ve vyhlášce MZd. č. 238/2011 Sb., Vvyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 
       
 

Informace pro návštěvníky koupališť budou veřejnosti předkládány po dobu sezóny zde