Odbor hygieny dětí a mladistvých

 
     
 

Ředitel odboru: MUDr. Jan Bechyně    telefon:477 755 155       e-mail: jan.bechyne(*)khsusti.cz

 
       
  Vedoucí oddělení na územních pracovištích: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem MUDr. Kateřina Kreutzerová 477 755 250 katerina.kreutzerova(*)khsusti.cz  
  Děčín MUDr. Kateřina Kreutzerová 477 755 250 katerina.kreutzerova(*)khsusti.cz  
  Chomutov Ing. Aneta Šťastná, DiS. 477 755 650 aneta.stastna(*)khsusti.cz  
  Most Ing. Romana Ernestová 477 755 452 romana.ernestova(*)khsusti.cz  
  Litoměřice MUDr. Kateřina Kreutzerová 477 755 250 katerina.kreutzerova(*)khsusti.cz  
  Louny Ing. Aneta Šťastná, DiS. 477 755 650 aneta.stastna(*)khsusti.cz  
  Teplice Ing. Romana Ernestová 477 755 750 romana.ernestova(*)khsusti.cz  
       
 

Zajišťuje státní zdravotní dohled nad plněním povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zák.č. 258/2000 Sb. v platném znění.

 
       
  Činnost odboru hygieny dětí a mladistvých  
  vykonává státní zdravotní dozor dle § 84 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
  v zařízeních základních a středních škol, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě předškolních zařízení a školských zařízení  
  v zařízeních ústavní sociálně péče pro děti (dětské domovy, ústavy sociální péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením…)  
  v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
  ve stravovacích zařízeních pro děti a mládež  
  v provozovnách živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu a živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání  
  ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních (jesle a kojenecké ústavy)  
  na zotavovacích akcích a jiných podobných akcích, včetně škol v přírodě pro děti a mladistvé  
 

nad venkovními hracími plochami s provozovatelem

 
  v základních uměleckých školách, jazykových školách a vyšších odborných školách  
  řeší podněty na hyg. podmínky v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, na zotavovacích akcích a ve školách v přírodě  
  je dotčeným správním úřadem při vydávání závazných stanovisek:  
  k návrhům projektové dokumentace staveb - zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání  
  k návrhům kolaudace staveb - zařízení pro výchovu a vzdělávání  
  k návrhům oznámení změn v užívání staveb - zařízení pro výchovu a vzdělávání  
  k návrhům umístění staveb - zařízení pro výchovu a vzdělávání  
       
 

Přehled vybraných právních předpisů , vztahující se k činnosti oboru  hygiena dětí a mladistvých:

 
  1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin  
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin  
  4. Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (změna vyhl. č. 602/2006 Sb.)  
  5. Vyhláška č. 410/2004 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  
  6. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – novela NV č. 523/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
  7. Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch  
  8. Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů  
  9. Vyhláška č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  
  10. Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví  
  11. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  
  12. Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
  13. Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů  
    ČSN EN 12464 -1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů  
    ČSN EN 73 41 08 – Šatny, umývárny a záchody  
       
    Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti  
    Informace pro základní školy a předškolní zařízení vysílající děti na školu v přírodě  
    Informace - Venkovní hrací plochy (hygienické požadavky, provozní řád)  
       
    Vzor provozního řádu - mateřské školy  
    Vzor provozního řádu - základní školy  
    Vzor provozního řádu - střední školy  
    Vzor provozního řádu - výchovná a ubytovací zařízení  
       
    Venkovní hrací plochy sledované v roce 2009 v Ústeckém kraji   (průběžně aktualizováno)       UL  CV  DC  LT  LN  MO  TP