Odbor ekonomicko provozní

 
 

 

 
 

Ředitelka odboru ekonomicko provozního

 
 

Ing. Alžběta Weiserová        telefon: 477 755 114  e-mail: alzbeta.weiserova(*)khsusti.cz

 
     
    telefon:  e-mail:  
  oddělení ekonomické Ing. Radka Šumová 477 755 115 radka.sumova(*)khsusti.cz  
  oddělení provozně organizační Ing. Zuzana Müllerová 477 755 117 zuzana.mullerova(*)khsusti.cz  
             
     
 

Činnost odboru ekonomicko provozního

 
 

v rámci KHS zabezpečuje vypracovávání a sestavování rozpočtu, schvaluje rozpočtová opatření,

 
 

sleduje a koordinuje čerpání rozpočtových prostředků, zodpovídá za dodržování všech závazných limitů,

 
 

kontroluje funkčnost vnitřních kontrolních systémů (řídící a finanční kontrola) a navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných zákonů,

 
 

zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složku státu ve smyslu platných zákonů,

 
 

zabezpečuje zpracování plánu investic a plánu oprav,

 
 

zajišťuje kompletní zpracování mezd zaměstnanců KHS,

 
 

zabezpečuje úkony požární ochrany a bezpečnosti práce v objektech KHS, včetně zajišťování revizí,

 
 

odpovídá za provoz, údržbu, opravy, obnovu a účelné využívání technické základny pro zajištění činnosti KHS (budovy, pozemky, výpočetní technika a informační technologie, dopravní prostředky atd.).

 
     
 

Oddělení ekonomické

 
 

zajišťuje vedení účetnictví podle příslušných právních předpisů,

 
 

zajišťuje vedení a evidenci čerpání FKSP v souladu s platnými předpisy,

 
 

zabezpečuje platební styk a jiný kontakt s příslušnou bankou a správními orgány,

 
 

vede komplexní mzdovou agendu (daň ze mzdy, nemocenské dávky, zdravotní a sociální pojištění) včetně předepsaného výkaznictví,

 
 

odpovídá za evidenci a inventarizaci majetku.

 
     
 

Oddělení provozně organizační

 
 

provádí a zabezpečuje správu, ochranu a údržbu majetku,

 
 

sestavuje plán investic, plán oprav majetku KHS a plán materiálně-technického zajištění, připravuje k tomuto účelu hospodářské smlouvy a sleduje jejich plnění, vystavuje objednávky pro potřeby KHS a vede jejich evidenci, provádí přejímku dodávek,

 
 

sleduje spotřeby energií a provádí kontrolu vyúčtování,

 
 

provádí nákup spotřebního materiálu pro potřeby KHS.

 
 

zajišťují podmínky pro uplatnění výpočetní techniky a informačních technologií, kontrolují legálnost provozovaného softwaru,

 
 

spravují počítačové sítě a zajišťují jejich chod a ochranu systémovou činností na výpočetní technice tj. zajišťují všechny činnosti související s provozováním vybraných informačních systémů v KHS na systémové a databázové úrovni a dále pak činnosti, jejichž cílem je integrace těchto systémů na zmíněných úrovních,

 
 

zajišťují uživatelskou, aplikační a technickou podporu všech informačních systémů tvořících komplexní informační a komunikační systém v KHS a zajišťují informační a komunikační procesy zprostředkované sítěmi Internet,

 
 

zajišťují funkčnost výpočetní techniky pro celou KHS (opravy, výměna apod.).

 
 

vede potřebnou agendu autoprovozu na KHS včetně sumarizace údajů za jednotlivá pracoviště a odpovídá za její správnost a úplnost,

 
 

odpovídá za včasné přistavování všech aut k pravidelné údržbě a opravám,

 
 

řídí, zabezpečuje a kontroluje provoz dopravních prostředků KHS a ostatní provozní záležitosti.

 
     
 

Provozně technická činnost ÚP ( Děčín, Chomutov, Most, Litoměřice, Louny, Teplice)

 
 

v rámci této činnosti se zajišťuje technické zabezpečení činností odborných oddělení ÚP, správa majetku, autoprovoz, zabezpečení objektu a dokumentární činnost příslušného územního pracoviště.