informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018

 
     
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie smluv ve formátu pdf (18KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – podklady ke stížnosti podané na Ministerstvo zdravotnictví ČR ve formátu pdf (25KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – přehled podaných stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. ve formátu pdf (56KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – přehled žádostí ve formátu pdf (48KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – závazná stanoviska za 10 let ve formátu pdf (37KB)  
 

pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb. ve formátu pdf (26KB)  
 

počty umrlčích pasů vydaných KHS v letech 2015, 2016, 2017 a v I. Q. 2018 ve formátu pdf (29KB)  
 

počty sankcí povinné očkování za rok 2017 ve formátu pdf (27KB)  
 

počty sankcí zákaz kouření ve formátu pdf (26KB)  
 

meritorní rozhodnutí HIV ve formátu pdf (19KB)  
 

závazná stanoviska ve formátu pdf (22KB)  
 

oprávněné úřední osoby ve formátu pdf (32KB)  
 

vzdělání zaměstnanců, pilnice ve formátu pdf (29KB)  
 

Pila Kovářská – záznam z jednání 9. 2. 2018 ve formátu pdf (297KB)  
 

měření hluku HP Pelzer ve formátu pdf (26KB)  
 

závazná stanoviska HP Pelzer září 2017 – únor 2018 ve formátu pdf (26KB)  
 

správní delikty/přestupky dle § 92h zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (33KB)  
 

měření hluku lokalita Jeníkov, Košťany ve formátu pdf (26KB)  
 

aktuální seznam všech veřejných umělých koupališť (platný k 31. 12. 2017) ve formátu pdf (26KB)